VĂN KIỆN - TÀI LIỆU

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

15-NQ/TU 04/12/2023 Tải về
2

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIV) về việc tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

14-NQ/TU 05/07/2023 Tải về
3

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

13-NQ/TU 06/12/2022 Tải về
4

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

12 -NQ/TU 11/11/2022 Tải về
5

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao

05-NQ/TU 10/09/2021 Tải về
6

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

06-NQ/TU 24/10/2021 Tải về
7

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

07-NQ/TU 07/12/2021 Tải về
8

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025

08-NQ/TU 28/12/2021 Tải về
9

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

09-NQ/TU 31/12/2021 Tải về
10

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

10-NQ/TU 18/03/2022 Tải về
11

KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

28-KH/TU 5/28/2021 12:00:00 AM Tải về
12

KẾ HOẠCH thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021

26-KH/TU 5/13/2021 12:00:00 AM Tải về
13

KẾ HOẠCH triển khai thực hiện Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI) một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

24-KH/TU 5/4/2021 12:00:00 AM Tải về
14

KẾ HOẠCH tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

17-KH/TU 4/7/2021 12:00:00 AM Tải về
15

KẾ HOẠCH thực hiện một số nhiệm vụ tại Kế hoạch số 82-KH/TU và Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh uỷ (khóa XIII) trong năm 2021

16-KH/TU 4/5/2021 12:00:00 AM Tải về
16

KẾ HOẠCH thực hiện Kết luận số 93-KL/TW, ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

15-KH/TU 4/5/2021 12:00:00 AM Tải về
17

KẾ HOẠCH triển khai thực hiện công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021

14-KH/TU 4/5/2021 12:00:00 AM Tải về
18

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 120-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống

111-TB/VPTU 4/26/2021 12:00:00 AM Tải về
19

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY tại Hội nghị tổng kết, biểu dương, khen thưởng điển hình phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giai đoạn 2016 - 2020

96-TB/VPTU 4/7/2021 12:00:00 AM Tải về
20

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố

45-TB/VPTU 12/15/2020 12:00:00 AM Tải về
21

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

25-NQ/TU 12/11/2013 12:00:00 AM Tải về
22

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

24-NQ/TU 11/28/2013 12:00:00 AM Tải về
23

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng

23-NQ/TU 10/30/2013 12:00:00 AM Tải về
24

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

22-NQ/TU 8/28/2013 12:00:00 AM Tải về
25

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”

21-NQ/TU 8/7/2013 12:00:00 AM Tải về
26

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

20-NQ/TU 8/7/2013 12:00:00 AM Tải về
27

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

19-NQ/TU 8/7/2013 12:00:00 AM Tải về
28

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “hội nhập quốc tế”

18-NQ/TU 6/6/2013 12:00:00 AM Tải về
29

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

14-NQ/TU 1/8/2013 12:00:00 AM Tải về
30

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) thực hiện Kết luận số 22-KL/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hOá, hiện đại hoá đất nước

13-NQ/TU 9/5/2012 12:00:00 AM Tải về
31

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020

12-NQ/TU 8/27/2012 12:00:00 AM Tải về
32

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHOÁ XII) thực hiện Nghị quyết số 09 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

11-NQ/TU 7/3/2012 12:00:00 AM Tải về
33

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằM đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020

10-NQ/TU 5/23/2012 12:00:00 AM Tải về
34

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

09-NQ/TU 4/27/2012 12:00:00 AM Tải về
35

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ (KHOÁ XII) thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn Dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

08-NQ/TU 3/5/2012 12:00:00 AM Tải về
36

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ (KHOÁ XII) thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

01-NQ/TU 11/22/2010 12:00:00 AM Tải về
37

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) về đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011 - 2015

03-NQ/TU 3/16/2011 12:00:00 AM Tải về
38

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) về xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2020

07-NQ/TU 10/3/2011 12:00:00 AM Tải về
39

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) về phát triển du lịch đến năm 2015

06-NQ/TU 10/3/2011 12:00:00 AM Tải về
40

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII về công tác dân vận

05-NQ/TU 9/5/2011 12:00:00 AM Tải về
41

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

04-NQ/TU 6/8/2011 12:00:00 AM Tải về
42

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh

28-CT/TU 12/4/2012 12:00:00 AM Tải về
43

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng quê hương và 20 năm tái lập tỉnh Bình Thuận

18-CT/TU 12/19/2011 12:00:00 AM Tải về
44

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

17-CT/TU 11/1/2011 12:00:00 AM Tải về
45

CHỈ THỊ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc đọc báo, tạp chí của Đảng

15-CT/TU 10/18/2011 12:00:00 AM Tải về
46

CHỈ THỊ về đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng tài liệu của Đảng và tổ chức chính trị-xã hội

14-CT/TU 10/17/2011 12:00:00 AM Tải về
47

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ Quân sự tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 1945-2010

13-CT/TU 9/22/2011 12:00:00 AM Tải về
48

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo xây dựng mô hình điểm về tổ chức, huấn luyện, hoạt động và biện pháp quản lý lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh

11-CT/TU 7/18/2011 12:00:00 AM Tải về
49

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V (nhiệm kỳ 2012 - 2017)

10-CT/TU 6/7/2011 12:00:00 AM Tải về
50

CHỈ THỊ về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh

09 -CT/TU 5/13/2011 12:00:00 AM Tải về
51

CHỈ THỊ về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội luật gia

08-CT/TU 5/13/2011 12:00:00 AM Tải về
52

CHỈ THỊ về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên

07-CT/TU 3/21/2011 12:00:00 AM Tải về
53

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ

06 -CT/TU 2/28/2011 12:00:00 AM Tải về
54

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016

05-CT/TU 2/14/2011 12:00:00 AM Tải về
55

CHỈ THỊ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

03-CT/TU 11/29/2010 12:00:00 AM Tải về
56

CHỈ THỊ về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh

02-CT/TU 10/18/2010 12:00:00 AM Tải về
57

CHỈ THỊ về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

01-CT/TU 10/11/2010 12:00:00 AM Tải về
58

CHỈ THỊ về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

44-CT/TU 12/23/2013 12:00:00 AM Tải về
59

CHỈ THỊ về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an

43-CT/TU 11/25/2013 12:00:00 AM Tải về
60

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm 2013

42-CT/TU 9/9/2013 12:00:00 AM Tải về
61

CHỈ THỊ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

38-CT/TU 6/27/2013 12:00:00 AM Tải về
62

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

37-CT/TU 6/27/2013 12:00:00 AM Tải về
63

CHỈ THỊ về lãnh đạo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Hội đồng nhân dân các cấp bầu; lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

35-CT/TU 5/13/2013 12:00:00 AM Tải về
64

CHỈ THỊ về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh

33-CT/TU 1/23/2013 12:00:00 AM Tải về
65

CHỈ THỊ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác

30-CT/TU 1/8/2013 12:00:00 AM Tải về
66

CHỈ THỊ về tập trung sức lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ IA

45-CT/TU 12/26/2013 12:00:00 AM Tải về
67

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

32-CT/TU 1/23/2013 12:00:00 AM Tải về
68

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

29-CT/TU 1/7/2013 12:00:00 AM Tải về
69

CHỈ THỊ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

40-CT/TU 8/15/2013 12:00:00 AM Tải về
70

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

16-CT/TU 06/10/2016 Tải về
71

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

15- CT/TU 01/08/2016 Tải về
72

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14 - CT/TU 27/07/2016 Tải về
73

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VI

13-CT/TU 17/06/2016 Tải về
74

CHỈ THỊ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

12-CT/TU 09/06/2016 Tải về
75

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

11-CT/TU 06/04/2016 Tải về
76

CHỈ THỊ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016

10-CT/TU 23/02/2016 Tải về
77

CHỈ THỊ lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015

55-CT/TU 29/12/2014 Tải về
78

CHỈ THỊ về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

54-CT/TU 12/12/2014 Tải về
79

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

53 -CT/TU 5/9/2014 Tải về
80

CHỈ THỊ về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

52-CT/TU 14/07/2014 Tải về
81

CHỈ THỊ về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

51-CT/TU 24/03/2014 Tải về
82

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014

50-CT/TU 20/03/2014 Tải về
83

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

49-CT/TU 11/3/2014 Tải về
84

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)

48-CT/TU 17/02/2014 Tải về
85

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

24-CT/TU 15/6/2017 Tải về
86

CHỈ THỊ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

25-CT/TU 15/9/2017 Tải về
87

CHỈ THỊ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố

23-CT/TU 21/4/2017 Tải về
88

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

26-CT/TU 27/11/2017 Tải về
89

CHỈ THỊ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh

22 -CT/TU 20/3/2017 Tải về
90

CHỈ THỊ về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên

60-CT/TU 22/6/2015 Tải về
91

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo nhiệm vụ đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo hình thức vừa làm vừa học, giai đoạn 2015 - 2020

59-CT/TU 22/5/2015 Tải về
92

CHỈ THỊ về lãnh đạo, chỉ đạo tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

58-CT/TU 29/01/2015 Tải về
93

CHỈ THỊ về việc tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

26-CT/TU 30/7/2012 Tải về
94

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018

24-CT/TU 27/4/2012 Tải về
95

CHỈ THỊ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2012

23-CT/TU 26/4/2012 Tải về
96

CHỈ THỊ về việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước

22-CT/TU 21/3/2012 Tải về
97

CHỈ THỊ về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

27-CT/TU 1/10/2012 Tải về
98

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ (2013 - 2018)

21-CT/TU 7/3/2012 Tải về
99

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI

17-CT/TU 20/10/2016 Tải về
100

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

16-CT/TU 6/10/2016 Tải về
101

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư,kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

15- CT/TU 1/8/2016 Tải về
102

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14 - CT/TU 27/7/2016 Tải về
103

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VI

13-CT/TU 17/6/2016 Tải về
104

CHỈ THỊ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

12-CT/TU 9/6/2016 Tải về
105

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

11 -CT/TU 6/4/2016 Tải về
106

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

09-CT/TU 14/01/2016 Tải về
107

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp,tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV

04-CT/TU 7/12/2015 Tải về
108

CHỈ THỊ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới

03-CT/TU 26/11/2015 Tải về
109

CHỈ THỊ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

02-CT/TU 12/11/2015 Tải về
110

CHỈ THỊ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

01-CT/TU 29/10/2015 Tải về
111

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

32-CT/TU 29/6/2018 Tải về
112

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

31-CT/TU 3/4/2018 Tải về
113

CHỈ THỊ về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn,chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài

30-CT/TU 16/01/2018 Tải về
114

CHỈ THỊ về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018

28-CT/TU 5/1/2018 Tải về
115

CHỈ THỊ về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

42-CT/TU 5/7/2019 Tải về
116

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

41-CT/TU 30/5/2019 Tải về
117

CHỈ THỊ về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019

36-CT/TU 14/01/2019 Tải về
118

CHỈ THỊ lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

46-CT/TU 26/12 /2019 Tải về
119

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

40-CT/TU 22/5/2019 Tải về
120

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

06-CTr/TU 01/22/2021 Tải về
121

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

48 -CT/TU 03/31/2020 Tải về
122

CHỈ THỊ về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

49-CT/TU 07/02/2020 Tải về
123

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

50-CT/TU 08/10/2020 Tải về
124

CHỈ THỊ về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

51-CT/TU 09/29/2020 Tải về
125

CHỈ THỊ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

02-CT/TU 11/17/2020 Tải về
126

CHỈ THỊ về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01-CT/TU 10/11/2020 Tải về
127

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021

01-NQ/TU 11/26/2020 Tải về
128

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

02-NQ/TU 11/26/2020 Tải về
129

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025)

03-NQ/TU 11/26/2020 Tải về
130

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 – 2020); lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2021 – 2025) và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh

04-NQ/TU 11/26/2020 Tải về
131

Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2021

06-CT/TU 11/01/2021 Tải về
132

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020- 2025

06-NQ/ĐH 04/10/2020 Tải về
133

Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

11-QĐi/TW 06/02/2019 Tải về
134

Quyết định về việc Ban hành nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận.

220-QĐ/VPTU 15/06/2018 Tải về
135

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và quý I/2018, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0406--TB/VPTU 13/04/2018 Tải về
136

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0394--TB/VPTU 27/03/2018 Tải về
137

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0391--TB/VPTU 27/03/2018 Tải về
138

Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0390--TB/VPTU 27/03/2018 Tải về
139

Thông báo ý kiến kết luận của Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

0389--TB/VPTU 27/03/2018 Tải về
140

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Thông tin Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

0374--TB/VPTU 28/02/2018 Tải về
141

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018

0367--TB/VPTU 8/2/2018 Tải về
142

Quy định về luân chuyển cán bộ

0944--QĐ/TU 3/4/2018 Tải về
143

Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ công chức, nhân viên của phòng Quản trị

0359--TB/VPTU 25/01/2018 Tải về
144

Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, chuyên viên phòng Tổng hợp

0352--TB/VPTU 22/01/2018 Tải về
145

Quy định về quy trình, trách nhiệm trong công tác xử lý văn bản đến và tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ.

0193--QĐ/VPTU 18/01/2018 Tải về
146

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Tổ theo dõi việc tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng

0875--QĐ/TU 17/01/2018 Tải về
147

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XII) về "Công tác dân số trong tình hình mới"

0041--CTr/TU 26/01/2018 Tải về
148

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

0040--CTr/TU 26/01/2018 Tải về
149

Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018

0039--CTr/TU 24/01/2018 Tải về
150

Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

867-QĐ/TU 08/01/2018 Tải về
151

Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh

866-QĐ/TU 08/01/2018 Tải về
152

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018

79-KH/TU 09/01/2018 Tải về
153

Quyết định về việc về việc thay thế thành viên Hội đồng xét thành tích đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan thuộc khối Ðảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cá nhân bí thư, phó bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Đảng bộ tỉnh (chuyên trách công tác Đảng)

0862--QĐ/TU 12/12/2017 12:00:00 AM Tải về
154

Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018

0028--CT/TU 6/12/2017 12:00:00 AM Tải về
155

Quyết định một số chế độ chi tiêu hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng ở tỉnh và địa phương.

839-QĐ/TU 12/12/2017 12:00:00 AM Tải về
156

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

834-QĐ/TU 8/12/2017 12:00:00 AM Tải về
157

Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

833-QĐ/TU 6/12/2017 12:00:00 AM Tải về
158

Quyết định về việc công nhận đề tài, sáng kiến năm 2017

0166--QĐ/VPTU 15/11/2017 Tải về
159

Chỉ thị về việc lãnh đạo tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

0026--CT/TU 27/11/2017 Tải về
160

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 12 gây ra

0307--TB/VPTU 7/11/2017 Tải về
161

Quy định đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, Báo Bình Thuận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

0810--QĐ/TU 7/11/2017 Tải về
162

THÔNG BÁO triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn văn thư, lưu trữ

140-TB/TU 20/10/2017 Tải về
163

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

0378--KL/TU 29/09/2017 Tải về
164

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

0025--CT/TU 15/09/2017 Tải về
165

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0280--TB/VPTU 21/09/2017 Tải về
166

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trong thời gian đến

0276--TB/VPTU 18/09/2017 Tải về
167

Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (đ/c Nguyễn Thị Cừu)

0761--QĐ/TU 22/09/2017 Tải về
168

Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

0754--QĐ/TU 14/09/2017 Tải về
169

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án thành lập Trung tâm hành chính công và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Bình Thuận

0379--KL/TU 29/09/2017 Tải về
170

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

0756--QĐ/TU 15/09/2017 Tải về
171

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

0270--TB/VPTU 7/9/2017 12:00:00 AM Tải về
172

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

0267--TB/VPTU 6/9/2017 12:00:00 AM Tải về
173

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017

0266--TB/VPTU 5/9/2017 12:00:00 AM Tải về
174

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy

0752--QĐ/TU 8/9/2017 12:00:00 AM Tải về
175

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

0751--QĐ/TU 8/9/2017 12:00:00 AM Tải về
176

Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh

0748--QĐ/TU 30/08/2017 Tải về
177

Kế hoạch tập huấn kê khai tài sản

0071--KH/TU 1/9/2017 Tải về
178

Quyết định v/v ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

0150--QĐ/VPTU 25/08/2017 Tải về
179

Quyết định v/v ban hành quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá, phân loại công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

0149--QĐ/VPTU 25/08/2017 Tải về
180

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng (đ/c Huỳnh Hữu Lễ)

0739--QĐ/TU 25/08/2017 Tải về
181

Quyết định v/v cử cán bộ đi học Lớp Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2017

0738--QĐ/TU 24/08/2017 Tải về
182

Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2017 (Hồ Thị Dương)

0735--QĐ/TU 24/08/2017 Tải về
183

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0259--TB/VPTU 22/08/2017 Tải về
184

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

0253--TB/VPTU 17/08/2017 Tải về
185

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0252--TB/VPTU 16/08/2017 Tải về
186

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

0710--QĐ/TU 14/08/2017 Tải về
187

Quyết định về việc chỉ định bổ sung Ban Chấp hành đảng bộ khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020

0709--QĐ/TU 14/08/2017 Tải về
188

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyên đề "Công tác Cải cách hành chính" của tỉnh.

0376--KL/TU 14/08/2017 Tải về
189

Quy chế khai thác tài liệu lưu trữ tại Phòng Lưu trữ Tỉnh ủy Bình Thuận

002--QC/TU 14/08/2017 Tải về
190

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu đi tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

0242--TB/VPTU 31/07/2017 Tải về
191

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 9 tháng năm 2017.

0241--TB/VPTU 28/07/2017 Tải về
192

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0240--TB/VPTU 28/07/2017 Tải về
193

Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp huyện.

3--HD/VPTU 31/07/2017 Tải về
194

Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-NQ/TU ngày 27/4/2012 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa XII) và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ (kèm theo Quyết định số 706 -QÐ/TU, ngày 28 /7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)

0070--KH/TU 28/07/2017 Tải về
195

Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018

0072--KH/VPTU 13/07/2017 Tải về
196

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận (đồng chí Huỳnh Thanh).

0697--QĐ/TU 20/07/2017 Tải về
197

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận (đồng chí Đặng Sỹ Dũng).

0696--QĐ/TU 20/07/2017 Tải về
198

Quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2015-2020 (đồng chí Nguyễn Cao Cường).

0692--QĐ/TU 12/7/2017 Tải về
199

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

0238--TB/VPTU 25/07/2017 Tải về
200

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An Phó Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý II năm 2017

0237--TB/VPTU 20/07/2017 Tải về
201

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban khối Đảng quý II năm 2017.

0236--TB/VPTU 20/07/2017 Tải về
202

Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017.

0142--QĐ/VPTU 28/06/2017 Tải về
203

Kế hoạch về việc tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

0069--KH/VPTU 26/06/2017 Tải về
204

Quyết định ban hành Hồ sơ nguyên tắc về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.

0682--QĐ/TU 26/06/2017 Tải về
205

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIII về Kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

0369--KL/TU 23/06/2017 Tải về
206

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

0063--KH/TU 23/06/2017 Tải về
207

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi "Tìm hiểu lịch quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" cấp tỉnh.

0675--QĐ/TU 16/06/2017 Tải về
208

Quyết định về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

0673--QĐ/TU 19/05/2017 Tải về
209

Thông báo về thời gian tổ chức tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

0112--TB/TU 26/05/2017 Tải về
210

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0215--TB/VPTU 1/6/2017 Tải về
211

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020.

0368--KL/TU 29/05/2017 Tải về
212

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án đề nghị công nhận thị xã LaGi là đô thị loại III.

0367--KL/TU 29/05/2017 Tải về
213

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

0366--KL/TU 29/05/2017 Tải về
214

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

0365--KL/TU 29/05/2017 Tải về
215

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

0027--CTr/TU 29/05/2017 Tải về
216

Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

025--CTr/TU 19/05/2017 Tải về
217

V/v chấn chỉnh đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

0714--CV/TU 3/5/2017 12:00:00 AM Tải về
218

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017.

0587--QĐ/TU 3/5/2017 12:00:00 AM Tải về
219

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

0358--KL/TU 4/5/2017 12:00:00 AM Tải về
220

Thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

0108--TB/TU 9/5/2017 12:00:00 AM Tải về
221

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0202--TB/VPTU 26/04/2017 Tải về
222

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về phòng, chống ma túy tháng 4/2017.

0200--TB/VPTU 21/04/2017 Tải về
223

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016-2025.

0326--KL/TU 18/04/2017 Tải về
224

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố.

0023--CT/TU 21/04/2017 Tải về
225

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2017.

0281--KL/TU 3/4/2017 Tải về
226

Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh.

0022--CT/TU 20/03/2017 Tải về
227

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

0017--NQ/TU 23/03/2017 Tải về
228

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

0016--NQ/TU 23/03/2017 Tải về
229

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0186--TB/VPTU 29/03/2017 Tải về
230

Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Tổ Biên tập thông tin trên Website Đảng bộ tỉnh.

0119--QĐ/VPTU 17/03/2017 Tải về
231

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) tại buổi làm việc với tập thể Ban Thýờng vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý 1 năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

0217--KL/TU 17/03/2017 Tải về
232

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) tại buổi làm việc về phương án Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm dịch vụ du lịch biển Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết.

0216--KL/TU 15/03/2017 Tải về
233

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng loại hình biệt thự, căn hộ cao tầng (bất động sản du lịch) trên địa bàn tỉnh.

0215--KL/TU 14/03/2017 Tải về
234

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả.

0173--TB/VPTU 2/3/2017 12:00:00 AM Tải về
235

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương trước thời hạn cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2016.

0114--QĐ/VPTU 1/3/2017 12:00:00 AM Tải về
236

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0015--NQ/TU 20/02/2017 Tải về
237

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Dương Ngọc Linh)

0102--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
238

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Hữu Cường)

0103--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
239

Quyết định về việc điều động nhân viên (Trần Thuý Hoà)

0106--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
240

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Lê Thanh Hải)

0104--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
241

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Quốc Triều)

0105--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
242

Quyết định về việc điều động nhân viên (Hồ Nguyễn Như Châu)

0108--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
243

Quyết định về việc điều động nhân viên (Nguyễn Thị Phương Dung)

0107--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
244

về việc hướng dẫn cho số văn bản đi của tổ chức chính trị - xã hội.

0870--CV/VPTU 9/2/2017 Tải về
245

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

0166--TB/VPTU 14/02/2017 Tải về
246

Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

0044--KH/TU 9/2/2017 Tải về
247

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý IV năm 2016.

0162--TB/VPTU 23/01/2017 Tải về
248

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

0042--KH/TU 23/01/2017 Tải về
249

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0040--KH/TU 4/1/2017 Tải về
250

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025

0014--NQ/TU 11/1/2017 Tải về
251

V/v gửi bài phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015)

0807--CV/VPTU 28/12/2016 Tải về
252

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tấn Lai, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015)

0147--TB/VPTU 27/12/2016 Tải về
253

Quyết định về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc cây cảnh tạic ơ quan Tỉnh uỷ năm 2016 (Đỗ Văn Tân).

0093--QĐ/VPTU 26/12/2016 Tải về
254

Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

0012--NQ/TU 14/12/2016 Tải về
255

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác bảo vệ mục tiêu cơ quan tỉnh uỷ năm 2016.

0092--QĐ/VPTU 21/12/2016 Tải về
256

Quyết định về việc khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2016.

0091--QĐ/VPTU 21/12/2016 Tải về
257

Quyết định về việcphê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016.

0412--QĐ/TU 13/12/2016 Tải về
258

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017.

0210--KL/TU 23/12/2016 Tải về
259

Thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc vận dụng thực hiện chế độ hỗ trợ Bảo hiểm y tế hàng tháng đối với chức danh Phó Chủ nhiệm chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ xã, phường, thị trấn từ năm 2017.

0092--TB/TU 23/12/2016 Tải về
260

Quyết định khen thưởng tổ chức, đơn vị

0362--QĐ/TU 11/10/2016 Tải về
261

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về phát triển công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

0008--NQ/TU 25/10/2016 Tải về
262

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0127--TB/VPTU 17/10/2016 Tải về
263

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(khóa XII) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy

0125--TB/VPTU 17/10/2016 Tải về
264

Quyết định về việc tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Thuần Nhâm

0389--QĐ/TU 27/10/2016 Tải về
265

Quyết định về việc tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên đợt 07/11/2016 (có danh sách kèm theo)

0388--QĐ/TU 25/10/2016 Tải về
266

Quyết định về việc tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 9 đảng viên đợt 07/11/2016 (có danh sách kèm theo)

0387--QĐ/TU 25/10/2016 Tải về
267

Quyết định về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt 07/11/2016

0386--QĐ/TU 25/10/2016 Tải về
268

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020

0009--NQ/TU 25/10/2016 Tải về
269

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy tính bảng (Tổ chức lựa chọn nhà thầu lại)

0072--QĐ/VPTU 30/09/2016 Tải về
270

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ (Trần Minh Hoài)

0356--QĐ/TU 29/09/2016 Tải về
271

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

0186--KL/TU 4/10/2016 Tải về
272

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 3 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

0028--KH/TU 7/9/2016 Tải về
273

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trong thời gian tới

0114--TB/VPTU 15/09/2016 Tải về
274

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0112--TB/VPTU 12/9/2016 Tải về
275

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và những tháng đầu năm 2016 những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0111--TB/VPTU 12/9/2016 Tải về
276

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

0005--NQ/TU 19/09/2016 Tải về
277

Thông báo khởi công xây dựng gói thầu số 01 - Xây lắp toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận

0100--TB/VPTU 8/9/2016 Tải về
278

Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Bảo hiểm toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận

0067--QĐ/VPTU 15/09/2016 Tải về
279

Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói số 02 - Tư vấn giám sát thi công gói thầu thầu số 1 công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận

0064--QĐ/VPTU 7/9/2016 Tải về
280

Quyết định tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Văn Bảng

0350--QĐ/TU 16/09/2016 Tải về
281

Quyết định v/v công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần đ/c Phạm Bàn

0349--QĐ/TU 16/09/2016 Tải về
282

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy tính bảng

0347--QĐ/TU 15/09/2016 Tải về
283

Quyết định v/v chỉ định Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

0346--QĐ/TU 13/09/2016 Tải về
284

Quyết định v/v chuẩn y kết Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

0343--QĐ/TU 8/9/2016 Tải về
285

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

0337--QĐ/TU 6/9/2016 Tải về
286

Quyết định v/v tăng huy hiệu Đảng đ/c Huỳnh Ngọc Thạch

0336--QĐ/TU 5/9/2016 Tải về
287

Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

0030--KH/TU 16/09/2016 Tải về
288

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2016 và kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 32-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy

0099--TB/VPTU 1/9/2016 Tải về
289

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0093--TB/VPTU 22/08/2016 Tải về
290

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0094--TB/VPTU 22/08/2016 Tải về
291

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới

0091--TB/VPTU 19/08/2016 Tải về
292

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020

0004--NQ/TU 23/08/2016 Tải về
293

Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy

0060--QĐ/VPTU 25/08/2016 Tải về
294

Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của phòng Hành chính - Tiếp dân

0058--QĐ/VPTU 24/08/2016 Tải về
295

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới

0090--TB/VPTU 19/08/2016 Tải về
296

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới

0089--TB/VPTU 19/08/2016 Tải về
297

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới

0088--TB/VPTU 19/08/2016 Tải về
298

Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016

0333--QĐ/TU 1/9/2016 Tải về
299

Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Công Truyền

0330--QĐ/TU 29/08/2016 Tải về
300

Quyết định tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Trần Ngọc Sinh

0329--QĐ/TU 29/08/2016 Tải về
301

Quyết định tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng đợt 02/9/2016

0327--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
302

Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt 02/9/2016

0326--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
303

Quyết định tặng huy hiệu 70 năm tuổi đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Khiêm

0325--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
304

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi đợt 02/9/2016

0324--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
305

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016

0323--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
306

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 (Nguyễn Xuân Tỷ; Trần Quốc Khanh; Trương Tiến Dũng)

0322--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
307

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016

0321--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
308

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Thanh Báu

0320--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
309

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 10 đảng viên

0319--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
310

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 4 đảng viên (Lê Trọng Khởi; Nguyễn Tương; Nguyễn Văn Thịnh; Hoàng Hoa Huệ)

0318--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
311

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 23 đảng viên

0317--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
312

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Ngọc Lưu

0316--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
313

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 2 đảng viên Nguyễn Khắc Tuất và Hà Đức Anh

0315--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
314

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 5 đảng viên (Nguyễn Đức Liễu; Từ Sỹ Châu; Nguyễn Xuân Thân; Nguyễn Văn Tỉnh; Đoàn Trọng Tuệ)

0314--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
315

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 14 đảng viên

0313--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
316

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 3 đảng viên (đ/c Biện Xuân Thanh, Huỳnh Thị Đông, Nguyễn Văn Hạnh)

0312--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
317

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 14 đảng viên

0311--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
318

Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ đ/c Hà Thanh Thu

0059--QĐ/VPTU 24/08/2016 Tải về
319

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh

0184--KL/TU 16/08/2016 Tải về
320

Hướng dẫn một số vấn đề về việc xét, khen thưởng tại Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy 2 năm (2004 - 2015)

0002--HD/VPTU 4/8/2016 12:00:00 AM Tải về
321

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

0003--NQ/TU 10/8/2016 12:00:00 AM Tải về
322

V/v xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy" năm 2016

0546--CV/VPTU 8/8/2016 12:00:00 AM Tải về
323

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng ngày 15/8/2016 (đóng BH y tế cho hộ cận nghèo)

0087--TB/VPTU Tải về
324

Quyết định v/v đổi tên Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân

0055--QĐ/VPTU 4/8/2016 12:00:00 AM Tải về
325

Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ (Trần Thị Tuyết Hồng)

0054--QĐ/VPTU 4/8/2016 12:00:00 AM Tải về
326

Quyết định v/v chuyển chức năng, nhiệm vụ nội chính từ Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân về Phòng Tổng hợp

0053--QĐ/VPTU 4/8/2016 12:00:00 AM Tải về
327

Quyết định tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Hữu Khoa

0308--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
328

Quyết định tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Phú Cảnh

0307--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
329

Quyết định tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Phan Gia An

0306--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
330

Quyết định tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Hữu Tín

0305--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
331

Quyết định tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016

0304--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
332

Quyết định truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Văn Linh

0298--QĐ/TU 3/8/2016 12:00:00 AM Tải về
333

Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

0015--CT/TU 1/8/2016 Tải về
334

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0014--CT/TU 27/07/2016 Tải về
335

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về tình hình tiêu thụ thanh long

0070--TB/VPTU 15/07/2016 Tải về
336

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của cơ quan Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

0288--QĐ/TU 15/07/2016 Tải về
337

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh.

0285--QĐ/TU 15/07/2016 Tải về
338

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

0065--BC/TU 5/7/2016 Tải về
339

Kế luận của Ban Thường vụ (khoá XIII) về chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020.

0180--KL/TU 5/7/2016 Tải về
340

Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

0179--KL/TU 4/7/2016 Tải về
341

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy tính bảng

0279--QĐ/TU 4/7/2016 Tải về
342

Quyết định tặng huy hiệu 55 tuổi đảng đợt 19/5/2016 (bổ sung) cho đảng viên Phan Thanh Trang

0278--QĐ/TU 30/06/2016 Tải về
343

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 (bổ sung) cho đảng viên Hồ Thị Mẽn

0277--QĐ/TU 30/06/2016 Tải về
344

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

0009--KH/TU 6/5/2016 Tải về
345

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cõ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0175--KL/TU 9/6/2016 Tải về
346

Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016

0029--KH/VPTU 13/06/2016 Tải về
347

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

0002--NQ/TU 6/6/2016 Tải về
348

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về tình trạng bạo lực học đường và công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên

0049--TB/VPTU 16/05/2016 Tải về
349

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2016

0053--TB/VPTU 2/6/2016 Tải về
350

Quyết định về việc củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0044--QĐ/VPTU 15/06/2016 Tải về
351

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Lê Minh Thiện (bổ sung)

0273--qd/TU 24/06/2016 Tải về
352

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2015 (bổ sung) cho đảng viên Phạm Thế Sơn

0267--QĐ/TU 6/6/2016 Tải về
353

V/v đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

0238--CV/TU 31/05/2016 Tải về
354

Kết luận của BTV Tỉnh ủy (khóa XIII) về Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuyê đất áp dụng từ ngày 01/01/2016; tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất để giải quyết khó khăn cho các dự án du lịch trên địa bàn

0177--KL/TU 28/06/2016 Tải về
355

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về phương án quy hoạch và thiết kế đô thị riêng khu vực ven biển Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và dự án Ocean Dunnes Resort

0176--KL/TU 22/06/2016 Tải về
356

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

0045--TB/TU 27/06/2016 Tải về
357

Quyết định tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Lê Xuân Nhị

0263--QĐ/TU 24/05/2016 Tải về
358

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0262--QĐ/TU 20/05/2016 Tải về
359

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Nguyễn Quốc Lũy

0253--QĐ/TU 10/5/2016 Tải về
360

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Mai Kỳ Mộng

0252--QĐ/TU 10/5/2016 Tải về
361

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Nguyễn Thanh An

0251--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
362

Quyết định tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Đinh Hữu Quơn

0250--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
363

Quyết định tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 (Nguyễn Thanh Bình; Bành Khải Lượng)

0249--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
364

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0248--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
365

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0247--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
366

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0246--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
367

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0245--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
368

Quyết định tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0244--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
369

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0243--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
370

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0242--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
371

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0241--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
372

Quyết định tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Nguyễn Đình Thiệp

0240--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
373

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 (Nguyễn Văn Bài; Nguyễn Văn Quý; Nguyễn Sơn)

0239--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
374

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 (Lê Thị Thanh Tâm; Phạm Văn Trung; Tạ Thị Mận; Hoàng Thị Thậng; Cao Thị Mai Hoa)

0238--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
375

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Lê Văn Đê

0237--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
376

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0236--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
377

Quyết định v/v củng cố, kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Tỉnh ủy Bình Thuận trên trang Internet

0235--QĐ/TU 29/04/2016 Tải về
378

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0233--QĐ/TU 28/04/2016 Tải về
379

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0232--QĐ/TU 28/04/2016 Tải về
380

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0231--QĐ/TU 28/04/2016 Tải về
381

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0230--QĐ/TU 28/04/2016 Tải về
382

Kết luận của BTV Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan tỉnh Bình Thuận

0035--KL/TU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
383

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về Đề án quy hoạch vùng trồng thanh long tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

0034--KL/TU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
384

Kết luận của BTV Tỉnh ủy (khóa XIII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2016

0033--KL/TU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
385

Kết luận của BTV Tỉnh ủy (khóa XIII) v/v chia tách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để thành lập Văn phòng Đoàn đại biêu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh

0032--KL/TU 7/4/2016 12:00:00 AM Tải về
386

Chỉ thị v/v lãnh đạo triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

0011--CT/TU 6/4/2016 12:00:00 AM Tải về
387

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng quý I/2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

0042--TB/VPTU Tải về
388

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc BCH Hiệp hội Du lịch tỉnh

0041--TB/VPTU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
389

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0233--QĐ/TU Tải về
390

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0232--QĐ/TU Tải về
391

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0231--QĐ/TU Tải về
392

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0230--QĐ/TU Tải về
393

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Lê Thị Lanh

0228--QĐ/TU Tải về
394

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Lê Thị Bạch Phượng)

0225--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
395

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Lê Văn Thắng)

0224--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
396

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Hoa Văn Ngọc)

0223--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
397

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Võ Minh Tuấn)

0222--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
398

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Nguyễn Xin)

0221--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
399

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Văn Thị Thanh Hải)

0220--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
400

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Lê Văn Châu)

0219--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
401

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Lê Văn Tám)

0218--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
402

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường TH Liên Hương 1)

0217--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
403

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong)

0216--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
404

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Chí Công 1)

0215--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
405

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2)

0214--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
406

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Lạc Đạo)

0213--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
407

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Tuyên Quang)

0212--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
408

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Mương Mán)

0211--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
409

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Mương Mán)

0210--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
410

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Hội LH Phụ nữ huyện Hàm Tân)

0209--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
411

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ An Ninh huyện Hàm Tân)

0208--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
412

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Quân sự huyện Tánh Linh)

0207--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
413

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự ma túy - Công an Tánh Linh)

0206--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
414

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh)

0204--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
415

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ bộ phận BQL Cảng cá Phan Thiết)

0203--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
416

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Giảng viên - Trường Chính trị)

0202--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
417

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Tuyên Huấn - Đảng ủy Quân sự tỉnh)

0201--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
418

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Tổ chức cán bộ - Đảng ủy Quân sự tỉnh)

0200--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
419

Quyết định khen thưởng cơ sơ đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Phòng Chính trị - Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh)

0198--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
420

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Ban Tài chính - Đảng bộ Quân sự tỉnh)

0197--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
421

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Phòng Chính trị - Đảng bộ Quân sự tỉnh)

0196--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
422

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Phòng Tham mưu - Đảng bộ Công an tỉnh)

0195--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
423

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Phòng ANXH PA88 - Đảng bộ Công an tỉnh)

0194--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
424

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Cty CP Thương mại Bình Thuận)

0193--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
425

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Cty CP Cấp thoát nước BT)

0192--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
426

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Cục Thống kê)

0191--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
427

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

0190--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
428

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

0189--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
429

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Kho bạc Nhà nước)

0188--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
430

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Chính trị)

0187--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
431

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Kho bạc Lagi)

0186--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
432

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi Cục Thuế - Hàm Tân)

0185--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
433

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ phường Phú Hài)

0184--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
434

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Mẫu giáo 19/5)

0183--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
435

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Phan Bội Châu)

0182--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
436

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi Cục Thuế thành phố Phan Thiết)

0181--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
437

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Mầm non Hoa Hồng)

0180--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
438

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Kho bạc Nhà nước Tuy Phong)

0179--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
439

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Kho bạc Nhà nước Tuy Phong)

0178--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
440

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ xã Bình Thạnh - Tuy Phong)

0177--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
441

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Phòng Hậu Cần - Kỹ thuật (PH 41)

0176--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
442

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự XH)

0175--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
443

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ BQL Rừng phòng hộ Lê Hồng Phong)

0174--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
444

Quyết định tặng huy hiệu Đảng 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Đào Quang Tuyên

0172--QĐ/TU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
445

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

0006--KH/TU 17/03/2016 Tải về
446

Thông báo kết luận