STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Chương trình công tác tháng 5 năm 2024

5/4/2024 10:14:24 AM Văn phòng Tỉnh ủy
2

Thông báo lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 5/2024

5/4/2024 10:10:40 AM Văn phòng Tỉnh ủy
3

Chương trình công tác tháng 4 năm 2024

4/1/2024 7:40:06 AM Văn phòng Tỉnh ủy
4

Lịch Tiếp Công dân tháng 3/2024

3/4/2024 4:22:12 PM Văn phòng Tỉnh ủy
5

Chương trình công tác tháng 3 năm 2024

3/1/2024 4:51:49 PM Văn phòng Tinh ủy
6

Chương trình công tác tháng 2 năm 2024

2/5/2024 10:41:00 AM Văn phòng Tinh ủy
7

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2024

2/5/2024 8:23:10 AM Văn phòng Tinh ủy
8

Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

1/22/2024 2:49:18 PM Văn phòng Tinh ủy
9

Luật số 10/2022/QH15 của Quốc hội: Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

1/22/2024 2:47:27 PM Văn phòng Tinh ủy
10

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2024

1/8/2024 7:24:00 AM Văn phòng Tinh ủy
11

Chương trình công tác tháng 1 năm 2024

1/2/2024 2:49:54 PM Văn phòng Tinh ủy
12

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023

12/4/2023 11:44:30 AM Văn phòng Tinh ủy
13

Chương trình công tác tháng 12 năm 2023

12/4/2023 11:43:48 AM Văn phòng Tinh ủy
14

Chương trình công tác tháng 11 năm 2023

10/31/2023 3:53:58 PM Văn phòng Tinh ủy
15

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2023

10/3/2023 12:10:39 PM Văn phòng Tinh ủy
16

Chương trình công tác tháng 10 năm 2023

10/2/2023 11:36:44 AM Văn phòng Tinh ủy
17

Lịch tiếp công dân tháng 9 năm 2023

9/19/2023 8:10:08 AM Văn phòng Tinh ủy
18

Chương trình công tác tháng 9 năm 2023

9/19/2023 8:09:27 AM Văn phòng Tinh ủy
19

Chương trình công tác tháng 9 năm 2023

9/5/2023 10:28:05 AM Văn phòng Tinh ủy
20

Lịch tiếp công dân tháng 8 năm 2023

8/2/2023 9:44:21 AM Văn phòng Tinh ủy
21

Chương trình công tác tháng 8 năm 2023

8/2/2023 7:17:07 AM Văn phòng Tinh ủy
22

Lịch tiếp công dân tháng 7 năm 2023

7/6/2023 7:38:04 AM Văn phòng Tinh ủy
23

Chương trình công tác tháng 7 năm 2023

7/3/2023 8:03:49 AM Văn phòng Tinh ủy
24

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2023

6/6/2023 8:17:35 AM Văn phòng Tinh ủy
25

Chương trình công tác tháng 6 năm 2023

6/2/2023 9:19:27 AM Văn phòng Tỉnh ủy
26

Chương trình công tác tháng 6 năm 2023

6/1/2023 4:51:34 PM Văn phòng Tinh ủy
27

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2023

4/28/2023 3:32:27 PM Văn phòng Tinh ủy
28

Chương trình công tác tháng 5 năm 2023

4/28/2023 3:29:49 PM Văn phòng Tinh ủy
29

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2023

3/31/2023 8:31:02 AM Văn phòng Tinh ủy
30

Chương trình công tác tháng 4 năm 2023

3/31/2023 8:30:25 AM Văn phòng Tinh ủy
31

Lịch tiếp công dân tháng 3/2023

3/1/2023 2:53:40 PM Văn phòng Tinh ủy
32

Chương trình công tác tháng 3 năm 2023

3/1/2023 2:52:58 PM Văn phòng Tinh ủy
33

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2023

2/1/2023 1:40:00 PM Văn phòng Tinh ủy
34

Chương trình công tác tháng 2 năm 2023

1/31/2023 2:33:12 PM Văn phòng Tinh ủy
35

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2023

1/3/2023 4:00:51 PM Văn phòng Tinh ủy
36

Chương trình công tác tháng 01 năm 2023

1/3/2023 8:21:14 AM Văn phòng Tinh ủy
37

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2022

12/2/2022 1:58:55 PM Văn phòng Tinh ủy
38

Chương trình công tác tháng 12 năm 2022

12/1/2022 8:05:24 AM Văn phòng Tinh ủy
39

Lịch tiếp công dân tháng 11 năm 2022

11/2/2022 7:38:28 AM Văn phòng Tinh ủy
40

Chương trình công tác tháng 11 năm 2022

10/31/2022 4:13:19 PM Văn phòng Tinh ủy
41

Lịch tiếp công dân tháng 10/2022

10/11/2022 9:48:48 AM Văn phòng Tỉnh ủy
42

Lịch tiếp công dân tháng 10/2022

9/30/2022 4:42:20 PM Văn phòng Tinh ủy
43

Chương trình công tác tháng 10 năm 2022

9/28/2022 2:57:04 PM Văn phòng Tinh ủy
44

Lịch tiếp công dân tháng 9/2022

9/12/2022 7:31:46 AM
45

Chương trình công tác tháng 9 năm 2022

9/5/2022 4:25:45 PM Văn phòng Tinh ủy
46

Lịch tiếp công dân tháng 8/2022

8/3/2022 8:59:06 AM Văn phòng Tinh ủy
47

Chương trình công tác tháng 8 năm 2022

8/1/2022 1:48:18 PM Văn phòng Tinh ủy
48

Lịch tiếp công dân tháng 7/2022

7/4/2022 2:02:58 PM Văn phòng Tinh ủy
49

Chương trình công tác tháng 7 năm 2022

7/4/2022 7:37:27 AM Văn phòng Tinh ủy
50

Chương trình công tác tháng 6 năm 2022

5/31/2022 4:22:34 PM Văn phòng Tinh ủy
51

Lịch tiếp công dân tháng 5/2022

5/5/2022 9:21:07 AM Văn phòng Tinh ủy
52

Chương trình công tác tháng 5 năm 2022

5/4/2022 7:24:26 AM Văn phòng Tinh ủy
53

Danh mục tài liệu ôn thi công chức năm 2022

4/13/2022 10:04:05 AM Văn phòng Tỉnh ủy
54

Lịch tiếp công dân tháng 4/2022

4/12/2022 8:12:53 AM Văn phòng Tinh ủy
55

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 4/2022

4/11/2022 8:54:53 AM Văn phòng Tỉnh ủy
56

Chương trình công tác tháng 4 năm 2022

3/31/2022 4:16:08 PM Văn phòng Tỉnh ủy
57

Lịch tiếp công dân tháng 3/2022

3/1/2022 4:36:04 PM Văn phòng Tinh ủy
58

Chương trình công tác tháng 3 năm 2022

3/1/2022 10:46:23 AM Văn phòng Tinh ủy
59

Chương trình công tác tháng 2 năm 2022

2/7/2022 8:22:40 AM Văn phòng Tinh ủy
60

Chương trình công tác tháng 01 và tuần đầu tháng 02 năm 2022

1/10/2022 7:16:08 AM Văn phòng Tinh ủy
61

Lịch tiếp công dân tháng 12/2021

12/3/2021 8:21:56 AM Văn phòng Tinh ủy
62

Chương trình công tác tháng 12 năm 2021

12/1/2021 4:24:03 PM Văn phòng Tinh ủy
63

Chương trình công tác tháng 11 năm 2021

11/1/2021 8:22:44 AM Văn phòng Tinh ủy
64

Lịch tiếp công dân tháng 11/2021

11/1/2021 8:21:55 AM Văn phòng Tinh ủy
65

Chương trình công tác tháng 10 năm 2021

9/30/2021 5:12:01 PM Văn phòng Tinh ủy
66

Lịch tiếp công dân tháng 9/2021

9/1/2021 3:58:03 PM Văn phòng Tinh ủy
67

Chương trình công tác tháng 9 năm 2021

9/1/2021 3:57:20 PM Văn phòng Tinh ủy
68

Lịch tiếp công dân tháng 8/2021

8/9/2021 2:59:13 PM Văn phòng Tinh ủy
69

Chương trình công tác tháng 8 năm 2021

8/2/2021 5:17:49 PM Văn phòng Tinh ủy
70

Lịch tiếp công dân tháng 7/2021

6/30/2021 3:46:59 PM Văn phòng Tinh ủy
71

Chương trình công tác tháng 7 năm 2021

6/30/2021 2:06:17 PM Văn phòng Tinh ủy
72

Lịch tiếp công dân tháng 6/2021

6/8/2021 4:51:28 PM Văn phòng Tinh ủy
73

Chương trình công tác tháng 6/2021

5/31/2021 9:10:14 AM Văn phòng Tỉnh ủy
74

Chương trình công tác tháng 5 năm 2021

5/11/2021 10:46:51 AM Văn phòng Tinh ủy
75

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021

3/30/2021 10:13:54 AM Văn phòng Tinh ủy
76

Lịch tiếp công dân tháng 4/2021

3/29/2021 1:34:01 PM Văn phòng Tỉnh ủy
77

Chương trình công tác tháng 3 năm 2021

3/17/2021 3:47:32 PM Văn phòng Tinh ủy
78

Lịch tiếp công dân tháng 3/2021

3/9/2021 4:58:36 PM Văn phòng Tỉnh ủy
79

Chương trình công tác tháng 02 năm 2021

2/3/2021 9:05:35 AM Văn phòng Tỉnh ủy
80

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 02/2021

2/3/2021 9:04:54 AM Văn phòng Tỉnh ủy
81

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 01/2021

1/6/2021 5:02:03 PM Văn phòng Tỉnh ủy
82

Chương trình công tác tháng 01 năm 2021

1/6/2021 5:01:16 PM Văn phòng Tỉnh ủy
83

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020- 2025

12/2/2020 10:40:54 AM Dương Văn An
84

Chương trình công tác tháng 12 năm 2020

12/2/2020 8:34:08 AM Văn phòng Tỉnh ủy
85

Lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2020

11/6/2020 4:27:51 PM Văn phòng Tỉnh ủy
86

Chương trình công tác tháng 11 năm 2020

10/30/2020 10:55:00 AM Văn phòng Tỉnh ủy
87

Chương trình công tác tháng 10 năm 2020

9/28/2020 4:32:36 PM Văn phòng Tỉnh ủy
88

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 9/2020

9/3/2020 1:43:02 PM Văn phòng Tỉnh ủy
89

Chương trình công tác tháng 9 năm 2020

8/31/2020 3:50:03 PM Văn phòng Tỉnh ủy
90

Chương trình công tác tháng 8 năm 2020

8/3/2020 10:54:45 AM Văn phòng Tỉnh ủy
91

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 8/2020

8/1/2020 2:20:57 PM Văn phòng Tỉnh ủy
92

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2020

7/3/2020 4:40:31 PM Văn phòng Tỉnh ủy
93

Chương trình công tác tháng 7 năm 2020

7/1/2020 8:10:36 AM Văn phòng Tỉnh ủy
94

Văn phòng Tỉnh ủy công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020

6/17/2020 10:40:17 AM Văn phòng Tỉnh ủy
95

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 6/2020

6/3/2020 2:33:50 PM Văn phòng Tỉnh ủy
96

Chương trình công tác tháng 6 năm 2020

5/29/2020 3:22:24 PM Văn phòng Tỉnh ủy
97

Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020-2025

5/7/2020 4:08:48 PM Văn phòng Tỉnh ủy
98

Chương trình công tác 5 năm 2020

5/4/2020 7:30:49 AM Văn phòng Tỉnh ủy
99

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 4/2020

4/3/2020 10:00:07 AM Văn phòng Tỉnh ủy
100

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020

3/31/2020 11:14:50 AM Văn phòng Tỉnh ủy
101

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 3/2020

3/9/2020 9:20:43 AM Văn phòng Tỉnh ủy
102

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020

3/2/2020 11:11:50 AM Văn phòng Tỉnh ủy
103

Chương trình công tác tháng 02 năm 2020

2/4/2020 4:29:47 PM Văn phòng Tỉnh ủy
104

Chương trình công tác tháng 01 và tuần đầu tháng 02 năm 2020

1/3/2020 4:18:37 PM Văn phòng Tỉnh ủy
105

Chương trình công tác tháng 12/2019

11/28/2019 4:36:32 PM Văn phòng Tỉnh ủy
106

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2019

11/4/2019 8:52:02 AM
107

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY THÁNG 11 NĂM 2019

10/30/2019 3:09:00 PM
108

Lịch tiếp Công dân tháng 10 năm 2019

10/4/2019 9:07:47 AM
109

Chương trình công tác tháng 10/2019

9/30/2019 8:56:11 AM Văn phòng Tỉnh ủy
110

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 8/2019

8/13/2019 10:57:38 AM Văn phòng Tỉnh ủy
111

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2019

7/5/2019 4:58:37 PM Văn phòng Tỉnh ủy
112

Lịch tiếp dân tháng 6/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

6/4/2019 7:04:27 AM Văn phòng Tỉnh ủy
113

Lịch tiếp dân tháng 5/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

5/9/2019 1:57:53 PM Văn phòng Tỉnh ủy
114

Lịch tiếp dân tháng 4/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

4/15/2019 8:50:21 AM VPTU