TIN MỚI NHẤT

Tổ thẩm định CNTT thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của 25 cơ quan

Thực hiện Công văn số 294-CV/TU, ngày 23/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Báo Bình Thuận và Trường Chính trị tỉnh và Quyết định số 275-QĐ/VPTU, ngày 02/12/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về thành lập Tổ Thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin;Theo đó, Tổ thẩm định có 04 người do đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, làm Tổ trưởng. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thắng - Tổ trưởng Tổ Thẩm định tại buổi làm việc với Huyện ủy Tuy PHong

Trong thời gian từ ngày 09/12/2022 đến 20/12/2022, Tổ thẩm định kết quả đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin thẩm định các Ban của Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, Báo Bình Thuận, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Ngày 09/12/2022, Tổ thẩm định CNTT đánh giá, xếp hạng kết quả ứng dụng công nghệ thông tin tại Huyện ủy Tuy Phong và Huyện ủy Bắc Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thắng - Tổ trưởng Tổ Thẩm định tại buổi làm việc với Huyện ủy Bắc Bình

Với mục đích, ý nghĩa là đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; giúp cấp ủy lãnh đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi, phát hiện kịp thời những sai sót để chỉ đạo, khắc phục hạn chế trong quá trình thực hiện việc ứng dụng CNTT vào các công việc tham mưu, phục vụ cấp ủy. Qua đó, phát hiện các cơ quan, đơn vị điển hình, cá nhân tiêu biểu trong việc ứng dụng CNTT; Kết quả ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị sẽ được đánh giá và công bố hàng năm; là cơ sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm.

Tổ thẩm định làm việc trên nguyên tắc đảm bảo tính chính xác, minh bạch, khách quan, công khai và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng; phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng CNTT cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các tiêu chí đánh giá.

Tổ thẩm định có trách nhiệm rà soát, đánh giá, kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí đánh giá kết quả ứng dụng CNTT bao gồm: Nhóm tiêu chí Văn bản chỉ đạo điều hành, nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng hệ thống. Xếp hạng kết quả ứng dụng CNTT, Quy định như sau:  Đối với Văn phòng Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thực hiện theo Phụ lục 2, cụ thể là Xếp loại tốt: Từ 750 điểm đến 800 điểm, Xếp loại khá: Từ 700 điểm đến dưới 750 điểm, Xếp loại trung bình: Từ 650 điểm đến dưới 700 điểm, Xếp loại yếu: Dưới 650 điểm; Đối với các ban của Tỉnh ủy thực hiện theo Phụ lục 3, cụ thể là: Xếp loại tốt: Từ 450 điểm đến 500 điểm, Xếp loại khá: Từ 400 điểm đến dưới 450 điểm, Xếp loại trung bình: Từ 350 điểm đến dưới 400 điểm, Xếp loại yếu: Dưới 350 điểm. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn và Trường Chính trị, thực hiện theo Phụ lục 4, cụ thể là: Xếp loại tốt: Từ 650 điểm đến 700 điểm, Xếp loại khá: Từ 600 điểm đến dưới 650 điểm, xếp loại trung bình: Từ 550 điểm đến dưới 600 điểm, Xếp loại yếu: Dưới 550 điểm. Đối với Liên đoàn Lao động, thực hiện theo Phụ lục 5, cụ thể là: Xếp loại tốt: Từ 550 điểm đến 600 điểm, Xếp loại khá: Từ 500 điểm đến dưới 550 điểm, Xếp loại trung bình: Từ 450 điểm đến dưới 500 điểm, Xếp loại yếu: Dưới 450 điểm. Đối với Báo Bình Thuận, thực hiện theo Phụ lục 6, cụ thể là: Xếp loại tốt: Từ 600 điểm đến 650 điểm, Xếp loại khá: Từ 550 điểm đến dưới 600 điểm, Xếp loại trung bình: Từ 500 điểm đến dưới 550 điểm, Xếp loại yếu: Dưới 500 điểm. Đối với Hội Cựu Chiến binh, thực hiện theo Phụ lục 7, cụ thể là: Xếp loại tốt: Từ 350 điểm đến 400 điểm, Xếp loại khá: Từ 300 điểm đến dưới 350 điểm, Xếp loại trung bình: Từ 250 điểm đến dưới 300 điểm, Xếp loại yếu: Dưới 250 điểm. Điểm liệt, hạ bậc xếp hạng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có tiêu chí bị đánh giá, xếp loại không đạt (0 điểm) thì hạ một bậc xếp loại. Nếu gửi trễ từ 5 ngày trở lên (hoặc không gửi báo báo cáo kết quả kèm theo phiếu đánh giá) thì không xếp loại Tốt. Đơn vị nào thiếu số lượng tin, bài trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh (thiếu từ 3 tháng trở lên): Bị xếp loại yếu.


Sau khi, Tổ Thẩm định hoàn thành nhiệm vụ thẩm định kết quả tự đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT của các cơ quan, đơn vị; Tổ thẩm định tham mưu Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2022 của các cơ quan Đảng khối Đảng tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và các huyện, thị, thành ủy; Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ căn cứ kết quả đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2022 để xem xét thi đua khen thưởng tổ chức cơ sở đảng năm 2022 của các cơ quan, đơn vị.


Các tin khác

TIN NỔI BẬT

SỐ LƯỢT TRUY CẬP