TIN MỚI NHẤT

Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020)

Sáng ngày 17/11/2020, đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020) do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức.

Đồng chí Dương Văn An – Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buỏi Lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, đóng góp mà tổ chức Mặt trận các cấp và những người làm công tác Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong suốt thời gian qua; đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; thúc đẩy tỉnh nhà không ngừng thay đổi với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá; đời sống và mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, kể cả vùng cao, miền núi, vùng bãi ngang ven biển ngày càng được nâng lên; quốc phòng – an ninh căn bản được giữ vững. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục kế thừa truyền thống lịch sử vẻ vang qua 90 năm hình thành và phát triển; không ngừng đổi mới, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững... Để làm được điều đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục thực hiện và phát huy tốt vai trò là tổ chức liên minh chính trị rộng lớn, tập hợp đông đảo các tầng lớp, giai tầng, lực lượng trong xã hội; đổi mới, đa dạng hoá nội dung và các hình thức tập hợp Nhân dân, tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động về cơ sở, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, gắn với đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động; chủ động, sáng tạo đưa nội dung phong trào vào thực tiễn cuộc sống; tham gia xây dựng nông thôn mới, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”... Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân; thực sự là cầu nối giữ Đảng, Nhà nước với nhân dân. Tập trung xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước và các quy định của địa phương đến các tầng lớp nhân dân. Chú ý phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ sáu nội dung công tác Mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mà trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.


Các tin khác