TIN MỚI NHẤT

“Công tác dân vận phải đi trước một bước”

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Lời dạy của Người vô cùng có ý nghĩa cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Điều đó được minh chứng rõ nét qua kết quả qua 5 năm (2015 – 2020) thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp.

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi, động viên nhân dân

Kể từ khi triển khai thực hiện Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) đến nay đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy, hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp được nâng cao. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến trách nhiệm của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức được ban hành đầy đủ, cụ thể. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng tốt hơn; công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn; nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách thủ tục hành chính được triển khai và thực hiện theo chiều hướng tích cực; các vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân được quan tâm giải quyết, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh ngày càng được phát huy. Hoạt động của chính quyền hướng về cơ sở, sát với nhân dân; chăm lo cho đời sống nhân dân, tạo sự gắn bó và tin tưởng của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong lãnh đạo, điều hành, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn chú trọng thực hiện đảm bảo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” theo quy chế làm việc và phân cấp, phân quyền. Căn cứ chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và tầm quan trọng công tác dân vận của cơ quan Nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải thực hiện tốt công tác dân vận từ khâu xây dựng chủ trương, chính sách cho đến khâu tổ chức thực hiện trong thực tế, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức về vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa sâu rộng, phát huy tác dụng trên các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai xây dựng được 2.668 mô hình tập thể và 1.994 điển hình cá nhân với nhiều cách làm hay, sáng tạo, có địa chỉ cụ thể và đạt hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực đời sống xã hội: Lĩnh vực phát triển kinh tế: 472 mô hình, 40 điển hình; Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 721 mô hình, 24 điển hình; Lĩnh vực quốc phòng - an ninh: 562 mô hình, 498 điển hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: 913 mô hình, 1.132 điển hình như mô hình “Chính quyền thân thiện”, “Chính quyền điện tử”, “Công chức xin lỗi dân khi trễ hẹn”; diễn đàn “Nghe dân nói, nói dân nghe, giúp dân hiểu, làm dân tin”; “Đối thoại về chính sách chăm sóc sức khỏe Nhân dân”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”; “Cựu chiến binh tham gia giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”; “Chống rác thải nhựa”...

Để tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới; gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương; thiết nghĩ các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Trọng tâm là quán triệt sâu kỹ các Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) và Kế hoạch số 158-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Kết luận số 114-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) và Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 26/11/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới và Công văn số 1213-CV/TU, ngày 19/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền. Trong đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước gắn với xây dựng đạo đức, phong cách làm việc "gần dân, sát cơ sở", "hiểu dân và lắng nghe nhân dân" cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách thủ tục hành chính; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời, người đứng đầu cấp ủy duy trì việc tiếp xúc nhân dân, sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Tập trung xử lý khẩn trương, dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân, các vụ khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài, tránh để tình hình lan rộng thành các điểm nóng gây mất an ninh, trật tự xã hội. Thực hiện tốt quy chế dân chủ và công tác dân vận trong thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến quyền lợi nhân dân. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú ý công tác tuyên truyền, nhân rộng và tuyên dương, khen thưởng kịp thời những mô hình hay, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động để tạo thành phong trào quần chúng rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


TIN NỔI BẬT