TIN MỚI NHẤT

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 18/6/2019 thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW và Công văn số 1498-CV/TU, ngày 24/7/2019 về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực. So với trước khi có Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị, công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có chuyển biến tiến bộ trên một số mặt sau:

Công tác tổ chức quán triệt và thực hiện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường với nhiều phương thức phù hợp; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và quần chúng nhân dân được phát huy tốt hơn; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm số lượng, chất lượng đội ngũ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo ngày càng được quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và bảo vệ người tố cáo, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc việc giải quyết đơn tố cáo theo đúng quy định, chú trọng chế độ bảo mật thông tin người tố cáo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy; củng cố, bổ sung, phân công trách nhiệm cụ thể và tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy định kỳ tổ chức họp đánh giá công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; trong đó chú trọng đến nội dung bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị chức năng đã tăng cường phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư tố cáo, tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo theo quy định; quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền việc ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; đấu tranh với những biểu hiện bao che các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thể hiện vai trò, trách nhiệm và tính chủ động trong việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong năm qua, toàn tỉnh đã tiến hành 18 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; trong đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 02 cuộc, Thanh tra hai cấp thanh tra 16 cuộc. Qua đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã giải quyết 02 đơn tố cáo liên quan đến hành vi, biểu hiện trả thù, trù dập người tố cáo. Ngoài ra, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo đối với 09 cơ quan, đơn vị có liên quan; qua giám sát, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm các quy định về bảo vệ người tố cáo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thông qua các buổi sinh hoạt, hội họp định kỳ đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ người tố cáo. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đăng tải 107 tin, bài tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với những biểu hiện bao che, trả thù, trù dập người tố cáo và những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên hướng dẫn, định hướng các cơ quan báo chí tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, bảo vệ người tố cáo cho nhân dân.

Từ khi thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị đến nay, tỉnh ta chưa có cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân bị xử lý do để xảy ra tình trạng người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực bị cản trở, trù dập, trả thù.

  Thời gian tới, yêu cầu đặt ra là cần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương. Theo đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp mà Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 150-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nêu. Từng cơ quan, đơn vị; trước hết là người đứng đầu phải khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện việc các cơ quan, đơn vị, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý cho người dân biết. Tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về tố cáo và bảo vệ người tố cáo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tích cực vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tố cáo theo đúng quy định. Củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả và khắc phục những yếu kém trong công tác bảo vệ người phát hiện, tố cáo các hành vi vi phạm nói chung và người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tệ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nói riêng.

Thực hiện tốt những nội dung nêu trên, công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ mang lại hiệu quả cao hơn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền địa phương.

 


Các tin khác

TIN NỔI BẬT