VĂN KIỆN - TÀI LIỆU

STT Tiêu đề Kí hiệu Ngày phát hành Tải về
1

CHỈ THỊ về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020

03-CT/TU 11/29/2010 12:00:00 AM Tải về
2

CHỈ THỊ về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong tỉnh

02-CT/TU 10/18/2010 12:00:00 AM Tải về
3

CHỈ THỊ về việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015

01-CT/TU 10/11/2010 12:00:00 AM Tải về
4

CHỈ THỊ về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

44-CT/TU 12/23/2013 12:00:00 AM Tải về
5

CHỈ THỊ về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong lực lượng Công an

43-CT/TU 11/25/2013 12:00:00 AM Tải về
6

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước từ nay đến cuối năm 2013

42-CT/TU 9/9/2013 12:00:00 AM Tải về
7

CHỈ THỊ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

38-CT/TU 6/27/2013 12:00:00 AM Tải về
8

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

37-CT/TU 6/27/2013 12:00:00 AM Tải về
9

CHỈ THỊ về lãnh đạo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người do Hội đồng nhân dân các cấp bầu; lấy phiếu tín nhiệm hằng năm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy, cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

35-CT/TU 5/13/2013 12:00:00 AM Tải về
10

CHỈ THỊ về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh

33-CT/TU 1/23/2013 12:00:00 AM Tải về
11

CHỈ THỊ về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sinh hoạt, công tác

30-CT/TU 1/8/2013 12:00:00 AM Tải về
12

CHỈ THỊ về tập trung sức lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ IA

45-CT/TU 12/26/2013 12:00:00 AM Tải về
13

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới

32-CT/TU 1/23/2013 12:00:00 AM Tải về
14

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

29-CT/TU 1/7/2013 12:00:00 AM Tải về
15

CHỈ THỊ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

40-CT/TU 8/15/2013 12:00:00 AM Tải về
16

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

16-CT/TU 06/10/2016 Tải về
17

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

15- CT/TU 01/08/2016 Tải về
18

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14 - CT/TU 27/07/2016 Tải về
19

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VI

13-CT/TU 17/06/2016 Tải về
20

CHỈ THỊ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

12-CT/TU 09/06/2016 Tải về
21

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

11-CT/TU 06/04/2016 Tải về
22

CHỈ THỊ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016

10-CT/TU 23/02/2016 Tải về
23

CHỈ THỊ lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015

55-CT/TU 29/12/2014 Tải về
24

CHỈ THỊ về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015

54-CT/TU 12/12/2014 Tải về
25

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

53 -CT/TU 5/9/2014 Tải về
26

CHỈ THỊ về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

52-CT/TU 14/07/2014 Tải về
27

CHỈ THỊ về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015

51-CT/TU 24/03/2014 Tải về
28

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu ngân sách nhà nước năm 2014

50-CT/TU 20/03/2014 Tải về
29

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh

49-CT/TU 11/3/2014 Tải về
30

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)

48-CT/TU 17/02/2014 Tải về
31

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018

24-CT/TU 15/6/2017 Tải về
32

CHỈ THỊ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

25-CT/TU 15/9/2017 Tải về
33

CHỈ THỊ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố

23-CT/TU 21/4/2017 Tải về
34

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

26-CT/TU 27/11/2017 Tải về
35

CHỈ THỊ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh

22 -CT/TU 20/3/2017 Tải về
36

CHỈ THỊ về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên

60-CT/TU 22/6/2015 Tải về
37

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo nhiệm vụ đào tạo liên thông trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo hình thức vừa làm vừa học, giai đoạn 2015 - 2020

59-CT/TU 22/5/2015 Tải về
38

CHỈ THỊ về lãnh đạo, chỉ đạo tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

58-CT/TU 29/01/2015 Tải về
39

CHỈ THỊ về việc tăng cường chỉ đạo công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

26-CT/TU 30/7/2012 Tải về
40

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2013 - 2018

24-CT/TU 27/4/2012 Tải về
41

CHỈ THỊ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập năm 2012

23-CT/TU 26/4/2012 Tải về
42

CHỈ THỊ về việc xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước

22-CT/TU 21/3/2012 Tải về
43

CHỈ THỊ về việc nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

27-CT/TU 1/10/2012 Tải về
44

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo đại hội hội nông dân các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ (2013 - 2018)

21-CT/TU 7/3/2012 Tải về
45

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XI

17-CT/TU 20/10/2016 Tải về
46

CHỈ THỊ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới

16-CT/TU 6/10/2016 Tải về
47

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư,kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

15- CT/TU 1/8/2016 Tải về
48

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

14 - CT/TU 27/7/2016 Tải về
49

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội hội cựu chiến binh các cấp trong tỉnh và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận lần thứ VI

13-CT/TU 17/6/2016 Tải về
50

CHỈ THỊ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017

12-CT/TU 9/6/2016 Tải về
51

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

11 -CT/TU 6/4/2016 Tải về
52

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

09-CT/TU 14/01/2016 Tải về
53

CHỈ THỊ về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp,tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV

04-CT/TU 7/12/2015 Tải về
54

CHỈ THỊ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới

03-CT/TU 26/11/2015 Tải về
55

CHỈ THỊ về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

02-CT/TU 12/11/2015 Tải về
56

CHỈ THỊ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

01-CT/TU 29/10/2015 Tải về
57

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

32-CT/TU 29/6/2018 Tải về
58

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

31-CT/TU 3/4/2018 Tải về
59

CHỈ THỊ về các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách tăng cường quản lý, ngăn chặn,chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài

30-CT/TU 16/01/2018 Tải về
60

CHỈ THỊ về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018

28-CT/TU 5/1/2018 Tải về
61

CHỈ THỊ về nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

42-CT/TU 5/7/2019 Tải về
62

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

41-CT/TU 30/5/2019 Tải về
63

CHỈ THỊ về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019

36-CT/TU 14/01/2019 Tải về
64

CHỈ THỊ lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020

46-CT/TU 26/12 /2019 Tải về
65

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

40-CT/TU 22/5/2019 Tải về
66

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

06-CTr/TU 01/22/2021 Tải về
67

CHỈ THỊ về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

48 -CT/TU 03/31/2020 Tải về
68

CHỈ THỊ về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

49-CT/TU 07/02/2020 Tải về
69

CHỈ THỊ về việc lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021

50-CT/TU 08/10/2020 Tải về
70

CHỈ THỊ về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Bình Thuận lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

51-CT/TU 09/29/2020 Tải về
71

CHỈ THỊ về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

02-CT/TU 11/17/2020 Tải về
72

CHỈ THỊ về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01-CT/TU 10/11/2020 Tải về
73

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020 và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021

01-NQ/TU 11/26/2020 Tải về
74

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

02-NQ/TU 11/26/2020 Tải về
75

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 05 năm (2016 – 2020) và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 – 2025)

03-NQ/TU 11/26/2020 Tải về
76

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XIV) về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2016 – 2020); lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm (2021 – 2025) và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh

04-NQ/TU 11/26/2020 Tải về
77

Chỉ thị về việc tổ chức Tết năm 2021

06-CT/TU 11/01/2021 Tải về
78

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XIV, NHIỆM KỲ 2020- 2025

06-NQ/ĐH 04/10/2020 Tải về
79

Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

11-QĐi/TW 06/02/2019 Tải về
80

Quyết định về việc Ban hành nội quy bảo vệ khu vực cấm – địa điểm cấm tạm thời tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Thuận.

220-QĐ/VPTU 15/06/2018 Tải về
81

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và quý I/2018, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0406--TB/VPTU 13/04/2018 Tải về
82

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0394--TB/VPTU 27/03/2018 Tải về
83

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0391--TB/VPTU 27/03/2018 Tải về
84

Thông báo kết luận của đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, quý I/2018 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0390--TB/VPTU 27/03/2018 Tải về
85

Thông báo ý kiến kết luận của Đồng chí Huỳnh Thanh Cảnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Dân vận Tỉnh ủy

0389--TB/VPTU 27/03/2018 Tải về
86

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Thông tin Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018

0374--TB/VPTU 28/02/2018 Tải về
87

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2018

0367--TB/VPTU 8/2/2018 Tải về
88

Quy định về luân chuyển cán bộ

0944--QĐ/TU 3/4/2018 Tải về
89

Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ công chức, nhân viên của phòng Quản trị

0359--TB/VPTU 25/01/2018 Tải về
90

Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, chuyên viên phòng Tổng hợp

0352--TB/VPTU 22/01/2018 Tải về
91

Quy định về quy trình, trách nhiệm trong công tác xử lý văn bản đến và tham mưu, đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ.

0193--QĐ/VPTU 18/01/2018 Tải về
92

Quyết định v/v ban hành quy chế hoạt động của Tổ theo dõi việc tham dự sinh hoạt chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng

0875--QĐ/TU 17/01/2018 Tải về
93

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XII) về "Công tác dân số trong tình hình mới"

0041--CTr/TU 26/01/2018 Tải về
94

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"

0040--CTr/TU 26/01/2018 Tải về
95

Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018

0039--CTr/TU 24/01/2018 Tải về
96

Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

867-QĐ/TU 08/01/2018 Tải về
97

Giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đối với các cơ quan khối Đảng tỉnh

866-QĐ/TU 08/01/2018 Tải về
98

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2018

79-KH/TU 09/01/2018 Tải về
99

Quyết định về việc về việc thay thế thành viên Hội đồng xét thành tích đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân người đứng đầu các cơ quan thuộc khối Ðảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và cá nhân bí thư, phó bí thư huyện, thị, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Đảng bộ tỉnh (chuyên trách công tác Đảng)

0862--QĐ/TU 12/12/2017 12:00:00 AM Tải về
100

Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất - 2018

0028--CT/TU 6/12/2017 12:00:00 AM Tải về
101

Quyết định một số chế độ chi tiêu hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng ở tỉnh và địa phương.

839-QĐ/TU 12/12/2017 12:00:00 AM Tải về
102

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2017.

834-QĐ/TU 8/12/2017 12:00:00 AM Tải về
103

Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

833-QĐ/TU 6/12/2017 12:00:00 AM Tải về
104

Quyết định về việc công nhận đề tài, sáng kiến năm 2017

0166--QĐ/VPTU 15/11/2017 Tải về
105

Chỉ thị về việc lãnh đạo tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

0026--CT/TU 27/11/2017 Tải về
106

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão số 12 gây ra

0307--TB/VPTU 7/11/2017 Tải về
107

Quy định đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, Báo Bình Thuận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

0810--QĐ/TU 7/11/2017 Tải về
108

THÔNG BÁO triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn văn thư, lưu trữ

140-TB/TU 20/10/2017 Tải về
109

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017

0378--KL/TU 29/09/2017 Tải về
110

Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng

0025--CT/TU 15/09/2017 Tải về
111

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0280--TB/VPTU 21/09/2017 Tải về
112

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trong thời gian đến

0276--TB/VPTU 18/09/2017 Tải về
113

Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng (đ/c Nguyễn Thị Cừu)

0761--QĐ/TU 22/09/2017 Tải về
114

Quyết định ban hành quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan Đảng, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

0754--QĐ/TU 14/09/2017 Tải về
115

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án thành lập Trung tâm hành chính công và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Bình Thuận

0379--KL/TU 29/09/2017 Tải về
116

Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017

0756--QĐ/TU 15/09/2017 Tải về
117

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

0270--TB/VPTU 7/9/2017 12:00:00 AM Tải về
118

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng.

0267--TB/VPTU 6/9/2017 12:00:00 AM Tải về
119

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2017

0266--TB/VPTU 5/9/2017 12:00:00 AM Tải về
120

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy

0752--QĐ/TU 8/9/2017 12:00:00 AM Tải về
121

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy

0751--QĐ/TU 8/9/2017 12:00:00 AM Tải về
122

Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở của tỉnh

0748--QĐ/TU 30/08/2017 Tải về
123

Kế hoạch tập huấn kê khai tài sản

0071--KH/TU 1/9/2017 Tải về
124

Quyết định v/v ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

0150--QĐ/VPTU 25/08/2017 Tải về
125

Quyết định v/v ban hành quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá, phân loại công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy.

0149--QĐ/VPTU 25/08/2017 Tải về
126

Quyết định tặng Huy hiệu Đảng (đ/c Huỳnh Hữu Lễ)

0739--QĐ/TU 25/08/2017 Tải về
127

Quyết định v/v cử cán bộ đi học Lớp Bồi dưỡng bí thư cấp ủy cấp huyện năm 2017

0738--QĐ/TU 24/08/2017 Tải về
128

Quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2017 (Hồ Thị Dương)

0735--QĐ/TU 24/08/2017 Tải về
129

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0259--TB/VPTU 22/08/2017 Tải về
130

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới

0253--TB/VPTU 17/08/2017 Tải về
131

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0252--TB/VPTU 16/08/2017 Tải về
132

Quyết định về việc phê duyệt kết quả kỳ thi tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

0710--QĐ/TU 14/08/2017 Tải về
133

Quyết định về việc chỉ định bổ sung Ban Chấp hành đảng bộ khối Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2015-2020

0709--QĐ/TU 14/08/2017 Tải về
134

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyên đề "Công tác Cải cách hành chính" của tỉnh.

0376--KL/TU 14/08/2017 Tải về
135

Quy chế khai thác tài liệu lưu trữ tại Phòng Lưu trữ Tỉnh ủy Bình Thuận

002--QC/TU 14/08/2017 Tải về
136

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Khu đi tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ

0242--TB/VPTU 31/07/2017 Tải về
137

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác 9 tháng năm 2017.

0241--TB/VPTU 28/07/2017 Tải về
138

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0240--TB/VPTU 28/07/2017 Tải về
139

Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp huyện.

3--HD/VPTU 31/07/2017 Tải về
140

Kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 09-NQ/TU ngày 27/4/2012 của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh (khóa XII) và trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ (kèm theo Quyết định số 706 -QÐ/TU, ngày 28 /7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)

0070--KH/TU 28/07/2017 Tải về
141

Kế hoạch triển khai ứng dụng chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong cơ quan Đảng, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh năm 2018

0072--KH/VPTU 13/07/2017 Tải về
142

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận (đồng chí Huỳnh Thanh).

0697--QĐ/TU 20/07/2017 Tải về
143

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Biên tập Báo Bình Thuận (đồng chí Đặng Sỹ Dũng).

0696--QĐ/TU 20/07/2017 Tải về
144

Quyết định chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2015-2020 (đồng chí Nguyễn Cao Cường).

0692--QĐ/TU 12/7/2017 Tải về
145

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.

0238--TB/VPTU 25/07/2017 Tải về
146

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An Phó Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý II năm 2017

0237--TB/VPTU 20/07/2017 Tải về
147

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban khối Đảng quý II năm 2017.

0236--TB/VPTU 20/07/2017 Tải về
148

Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2017.

0142--QĐ/VPTU 28/06/2017 Tải về
149

Kế hoạch về việc tập huấn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ Đảng và tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

0069--KH/VPTU 26/06/2017 Tải về
150

Quyết định ban hành Hồ sơ nguyên tắc về công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội.

0682--QĐ/TU 26/06/2017 Tải về
151

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XIII về Kế hoạch đầu tư công và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2016-2020.

0369--KL/TU 23/06/2017 Tải về
152

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

0063--KH/TU 23/06/2017 Tải về
153

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Cuộc thi "Tìm hiểu lịch quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" cấp tỉnh.

0675--QĐ/TU 16/06/2017 Tải về
154

Quyết định về việc thành lập Ban giám sát kỳ tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

0673--QĐ/TU 19/05/2017 Tải về
155

Thông báo về thời gian tổ chức tuyển dụng công chức làm việc trong cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

0112--TB/TU 26/05/2017 Tải về
156

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0215--TB/VPTU 1/6/2017 Tải về
157

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch đến năm 2020.

0368--KL/TU 29/05/2017 Tải về
158

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án đề nghị công nhận thị xã LaGi là đô thị loại III.

0367--KL/TU 29/05/2017 Tải về
159

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Bình Thuận giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

0366--KL/TU 29/05/2017 Tải về
160

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

0365--KL/TU 29/05/2017 Tải về
161

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

0027--CTr/TU 29/05/2017 Tải về
162

Chương trình công tác năm của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

025--CTr/TU 19/05/2017 Tải về
163

V/v chấn chỉnh đạo đức tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

0714--CV/TU 3/5/2017 12:00:00 AM Tải về
164

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017.

0587--QĐ/TU 3/5/2017 12:00:00 AM Tải về
165

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về Hồ sơ đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết.

0358--KL/TU 4/5/2017 12:00:00 AM Tải về
166

Thông báo về chỉ tiêu, danh mục vị trí việc làm cần tuyển vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2017.

0108--TB/TU 9/5/2017 12:00:00 AM Tải về
167

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giao thông Vận tải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0202--TB/VPTU 26/04/2017 Tải về
168

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về phòng, chống ma túy tháng 4/2017.

0200--TB/VPTU 21/04/2017 Tải về
169

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 2016-2025.

0326--KL/TU 18/04/2017 Tải về
170

Chỉ thị về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố.

0023--CT/TU 21/04/2017 Tải về
171

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2017.

0281--KL/TU 3/4/2017 Tải về
172

Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh.

0022--CT/TU 20/03/2017 Tải về
173

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

0017--NQ/TU 23/03/2017 Tải về
174

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khoá XII) về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế

0016--NQ/TU 23/03/2017 Tải về
175

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2017 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0186--TB/VPTU 29/03/2017 Tải về
176

Quyết định về việc củng cố, kiện toàn Tổ Biên tập thông tin trên Website Đảng bộ tỉnh.

0119--QĐ/VPTU 17/03/2017 Tải về
177

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) tại buổi làm việc với tập thể Ban Thýờng vụ Thành ủy Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý 1 năm 2017, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới

0217--KL/TU 17/03/2017 Tải về
178

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) tại buổi làm việc về phương án Quy hoạch chi tiết 1/500 Trung tâm dịch vụ du lịch biển Hàm Tiến - Mũi Né, thành phố Phan Thiết.

0216--KL/TU 15/03/2017 Tải về
179

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về chủ trương bổ sung mục tiêu kinh doanh bất động sản nghỉ dưỡng loại hình biệt thự, căn hộ cao tầng (bất động sản du lịch) trên địa bàn tỉnh.

0215--KL/TU 14/03/2017 Tải về
180

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh ngọn, hiệu lực, hiệu quả.

0173--TB/VPTU 2/3/2017 12:00:00 AM Tải về
181

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nâng lương trước thời hạn cơ quan Văn phòng Tỉnh uỷ năm 2016.

0114--QĐ/VPTU 1/3/2017 12:00:00 AM Tải về
182

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0015--NQ/TU 20/02/2017 Tải về
183

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Dương Ngọc Linh)

0102--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
184

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Hữu Cường)

0103--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
185

Quyết định về việc điều động nhân viên (Trần Thuý Hoà)

0106--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
186

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Lê Thanh Hải)

0104--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
187

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Quốc Triều)

0105--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
188

Quyết định về việc điều động nhân viên (Hồ Nguyễn Như Châu)

0108--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
189

Quyết định về việc điều động nhân viên (Nguyễn Thị Phương Dung)

0107--QĐ/VPTU 21/02/2017 Tải về
190

về việc hướng dẫn cho số văn bản đi của tổ chức chính trị - xã hội.

0870--CV/VPTU 9/2/2017 Tải về
191

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017.

0166--TB/VPTU 14/02/2017 Tải về
192

Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) và việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với Nghị quyết 04-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

0044--KH/TU 9/2/2017 Tải về
193

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban công tác dân vận quý IV năm 2016.

0162--TB/VPTU 23/01/2017 Tải về
194

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW, ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

0042--KH/TU 23/01/2017 Tải về
195

Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và nhân rộng những điển hình tiêu biểu, gương người tốt việc tốt trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0040--KH/TU 4/1/2017 Tải về
196

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đến năm 2025

0014--NQ/TU 11/1/2017 Tải về
197

V/v gửi bài phát biểu của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015)

0807--CV/VPTU 28/12/2016 Tải về
198

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Lê Tấn Lai, Tỉnh uỷ viên, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Văn phòng cấp uỷ toàn tỉnh 02 năm (2014 - 2015)

0147--TB/VPTU 27/12/2016 Tải về
199

Quyết định về việc khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc cây cảnh tạic ơ quan Tỉnh uỷ năm 2016 (Đỗ Văn Tân).

0093--QĐ/VPTU 26/12/2016 Tải về
200

Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

0012--NQ/TU 14/12/2016 Tải về
201

Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác bảo vệ mục tiêu cơ quan tỉnh uỷ năm 2016.

0092--QĐ/VPTU 21/12/2016 Tải về
202

Quyết định về việc khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2016.

0091--QĐ/VPTU 21/12/2016 Tải về
203

Quyết định về việcphê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016.

0412--QĐ/TU 13/12/2016 Tải về
204

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về đánh giá tình hình công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2017.

0210--KL/TU 23/12/2016 Tải về
205

Thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc vận dụng thực hiện chế độ hỗ trợ Bảo hiểm y tế hàng tháng đối với chức danh Phó Chủ nhiệm chuyên trách Uỷ ban Kiểm tra đảng uỷ xã, phường, thị trấn từ năm 2017.

0092--TB/TU 23/12/2016 Tải về
206

Quyết định khen thưởng tổ chức, đơn vị

0362--QĐ/TU 11/10/2016 Tải về
207

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về phát triển công nghiệp, thiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

0008--NQ/TU 25/10/2016 Tải về
208

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bệnh viện Y học Cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0127--TB/VPTU 17/10/2016 Tải về
209

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy(khóa XII) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy

0125--TB/VPTU 17/10/2016 Tải về
210

Quyết định về việc tặng Huy hiệu 55 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Thuần Nhâm

0389--QĐ/TU 27/10/2016 Tải về
211

Quyết định về việc tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đảng viên đợt 07/11/2016 (có danh sách kèm theo)

0388--QĐ/TU 25/10/2016 Tải về
212

Quyết định về việc tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng cho 9 đảng viên đợt 07/11/2016 (có danh sách kèm theo)

0387--QĐ/TU 25/10/2016 Tải về
213

Quyết định về việc tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt 07/11/2016

0386--QĐ/TU 25/10/2016 Tải về
214

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIII) về phát triển du lịch đến năm 2020

0009--NQ/TU 25/10/2016 Tải về
215

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy tính bảng (Tổ chức lựa chọn nhà thầu lại)

0072--QĐ/VPTU 30/09/2016 Tải về
216

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ (Trần Minh Hoài)

0356--QĐ/TU 29/09/2016 Tải về
217

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.

0186--KL/TU 4/10/2016 Tải về
218

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung chủ yếu của Hội nghị lần thứ 3 - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

0028--KH/TU 7/9/2016 Tải về
219

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016 và nhiệm vụ trong thời gian tới

0114--TB/VPTU 15/09/2016 Tải về
220

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Y tế về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0112--TB/VPTU 12/9/2016 Tải về
221

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và những tháng đầu năm 2016 những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0111--TB/VPTU 12/9/2016 Tải về
222

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 119-KL/TW, ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

0005--NQ/TU 19/09/2016 Tải về
223

Thông báo khởi công xây dựng gói thầu số 01 - Xây lắp toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận

0100--TB/VPTU 8/9/2016 Tải về
224

Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu Bảo hiểm toàn bộ công trình Nhà ở Tiểu đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận

0067--QĐ/VPTU 15/09/2016 Tải về
225

Quyết định v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói số 02 - Tư vấn giám sát thi công gói thầu thầu số 1 công trình Nhà ở Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu cơ quan Tỉnh ủy Bình Thuận

0064--QĐ/VPTU 7/9/2016 Tải về
226

Quyết định tặng Huy hiệu 65 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Văn Bảng

0350--QĐ/TU 16/09/2016 Tải về
227

Quyết định v/v công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần đ/c Phạm Bàn

0349--QĐ/TU 16/09/2016 Tải về
228

Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy tính bảng

0347--QĐ/TU 15/09/2016 Tải về
229

Quyết định v/v chỉ định Ủy viên Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

0346--QĐ/TU 13/09/2016 Tải về
230

Quyết định v/v chuẩn y kết Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

0343--QĐ/TU 8/9/2016 Tải về
231

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh

0337--QĐ/TU 6/9/2016 Tải về
232

Quyết định v/v tăng huy hiệu Đảng đ/c Huỳnh Ngọc Thạch

0336--QĐ/TU 5/9/2016 Tải về
233

Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

0030--KH/TU 16/09/2016 Tải về
234

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục Thuế tỉnh về tình hình thu ngân sách 8 tháng đầu năm 2016 và kết quả thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 32-TB/VPTU của Văn phòng Tỉnh ủy

0099--TB/VPTU 1/9/2016 Tải về
235

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Xây dựng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0093--TB/VPTU 22/08/2016 Tải về
236

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0094--TB/VPTU 22/08/2016 Tải về
237

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Nam về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới

0091--TB/VPTU 19/08/2016 Tải về
238

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020

0004--NQ/TU 23/08/2016 Tải về
239

Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Tỉnh ủy

0060--QĐ/VPTU 25/08/2016 Tải về
240

Quyết định v/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của phòng Hành chính - Tiếp dân

0058--QĐ/VPTU 24/08/2016 Tải về
241

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới

0090--TB/VPTU 19/08/2016 Tải về
242

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tánh Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới

0089--TB/VPTU 19/08/2016 Tải về
243

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Linh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2016, những nhiệm vụ trong thời gian tới

0088--TB/VPTU 19/08/2016 Tải về
244

Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016

0333--QĐ/TU 1/9/2016 Tải về
245

Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Công Truyền

0330--QĐ/TU 29/08/2016 Tải về
246

Quyết định tặng Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cho đảng viên Trần Ngọc Sinh

0329--QĐ/TU 29/08/2016 Tải về
247

Quyết định tặng Huy hiệu 50 năm tuổi đảng đợt 02/9/2016

0327--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
248

Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đợt 02/9/2016

0326--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
249

Quyết định tặng huy hiệu 70 năm tuổi đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Khiêm

0325--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
250

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi đợt 02/9/2016

0324--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
251

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016

0323--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
252

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 (Nguyễn Xuân Tỷ; Trần Quốc Khanh; Trương Tiến Dũng)

0322--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
253

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016

0321--QĐ/TU 23/08/2016 Tải về
254

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Thanh Báu

0320--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
255

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 10 đảng viên

0319--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
256

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 4 đảng viên (Lê Trọng Khởi; Nguyễn Tương; Nguyễn Văn Thịnh; Hoàng Hoa Huệ)

0318--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
257

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 23 đảng viên

0317--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
258

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đ/c Nguyễn Ngọc Lưu

0316--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
259

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 2 đảng viên Nguyễn Khắc Tuất và Hà Đức Anh

0315--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
260

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 5 đảng viên (Nguyễn Đức Liễu; Từ Sỹ Châu; Nguyễn Xuân Thân; Nguyễn Văn Tỉnh; Đoàn Trọng Tuệ)

0314--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
261

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 14 đảng viên

0313--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
262

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 3 đảng viên (đ/c Biện Xuân Thanh, Huỳnh Thị Đông, Nguyễn Văn Hạnh)

0312--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
263

Quyết định v/v tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho 14 đảng viên

0311--QĐ/TU 18/08/2016 Tải về
264

Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ đ/c Hà Thanh Thu

0059--QĐ/VPTU 24/08/2016 Tải về
265

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh

0184--KL/TU 16/08/2016 Tải về
266

Hướng dẫn một số vấn đề về việc xét, khen thưởng tại Hội nghị công tác văn phòng cấp ủy 2 năm (2004 - 2015)

0002--HD/VPTU 4/8/2016 12:00:00 AM Tải về
267

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

0003--NQ/TU 10/8/2016 12:00:00 AM Tải về
268

V/v xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy" năm 2016

0546--CV/VPTU 8/8/2016 12:00:00 AM Tải về
269

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng ngày 15/8/2016 (đóng BH y tế cho hộ cận nghèo)

0087--TB/VPTU Tải về
270

Quyết định v/v đổi tên Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân

0055--QĐ/VPTU 4/8/2016 12:00:00 AM Tải về
271

Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ (Trần Thị Tuyết Hồng)

0054--QĐ/VPTU 4/8/2016 12:00:00 AM Tải về
272

Quyết định v/v chuyển chức năng, nhiệm vụ nội chính từ Phòng Hành chính - Nội chính, Tiếp dân về Phòng Tổng hợp

0053--QĐ/VPTU 4/8/2016 12:00:00 AM Tải về
273

Quyết định tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Hữu Khoa

0308--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
274

Quyết định tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Phú Cảnh

0307--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
275

Quyết định tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Phan Gia An

0306--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
276

Quyết định tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Hữu Tín

0305--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
277

Quyết định tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016

0304--QĐ/TU 12/8/2016 12:00:00 AM Tải về
278

Quyết định truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2016 cho đảng viên Nguyễn Văn Linh

0298--QĐ/TU 3/8/2016 12:00:00 AM Tải về
279

Chỉ thị về việc lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

0015--CT/TU 1/8/2016 Tải về
280

Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0014--CT/TU 27/07/2016 Tải về
281

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về tình hình tiêu thụ thanh long

0070--TB/VPTU 15/07/2016 Tải về
282

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của cơ quan Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

0288--QĐ/TU 15/07/2016 Tải về
283

Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của cơ quan Hội Cựu chiến binh tỉnh.

0285--QĐ/TU 15/07/2016 Tải về
284

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016

0065--BC/TU 5/7/2016 Tải về
285

Kế luận của Ban Thường vụ (khoá XIII) về chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016-2020.

0180--KL/TU 5/7/2016 Tải về
286

Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

0179--KL/TU 4/7/2016 Tải về
287

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy tính bảng

0279--QĐ/TU 4/7/2016 Tải về
288

Quyết định tặng huy hiệu 55 tuổi đảng đợt 19/5/2016 (bổ sung) cho đảng viên Phan Thanh Trang

0278--QĐ/TU 30/06/2016 Tải về
289

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 (bổ sung) cho đảng viên Hồ Thị Mẽn

0277--QĐ/TU 30/06/2016 Tải về
290

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

0009--KH/TU 6/5/2016 Tải về
291

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí đối với các cõ sở giáo dục đào tạo và dạy nghề công lập và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0175--KL/TU 9/6/2016 Tải về
292

Kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2016

0029--KH/VPTU 13/06/2016 Tải về
293

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

0002--NQ/TU 6/6/2016 Tải về
294

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp về tình trạng bạo lực học đường và công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên và thanh, thiếu niên

0049--TB/VPTU 16/05/2016 Tải về
295

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng tháng 5, nhiệm vụ tháng 6/2016

0053--TB/VPTU 2/6/2016 Tải về
296

Quyết định về việc củng cố, kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0044--QĐ/VPTU 15/06/2016 Tải về
297

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Lê Minh Thiện (bổ sung)

0273--qd/TU 24/06/2016 Tải về
298

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2015 (bổ sung) cho đảng viên Phạm Thế Sơn

0267--QĐ/TU 6/6/2016 Tải về
299

V/v đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn và gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến

0238--CV/TU 31/05/2016 Tải về
300

Kết luận của BTV Tỉnh ủy (khóa XIII) về Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuyê đất áp dụng từ ngày 01/01/2016; tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất để giải quyết khó khăn cho các dự án du lịch trên địa bàn

0177--KL/TU 28/06/2016 Tải về
301

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về phương án quy hoạch và thiết kế đô thị riêng khu vực ven biển Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết và dự án Ocean Dunnes Resort

0176--KL/TU 22/06/2016 Tải về
302

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016

0045--TB/TU 27/06/2016 Tải về
303

Quyết định tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Lê Xuân Nhị

0263--QĐ/TU 24/05/2016 Tải về
304

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0262--QĐ/TU 20/05/2016 Tải về
305

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Nguyễn Quốc Lũy

0253--QĐ/TU 10/5/2016 Tải về
306

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Mai Kỳ Mộng

0252--QĐ/TU 10/5/2016 Tải về
307

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Nguyễn Thanh An

0251--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
308

Quyết định tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Đinh Hữu Quơn

0250--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
309

Quyết định tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 (Nguyễn Thanh Bình; Bành Khải Lượng)

0249--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
310

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0248--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
311

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0247--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
312

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0246--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
313

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0245--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
314

Quyết định tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0244--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
315

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0243--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
316

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0242--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
317

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0241--QĐ/TU 9/5/2016 Tải về
318

Quyết định tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Nguyễn Đình Thiệp

0240--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
319

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 (Nguyễn Văn Bài; Nguyễn Văn Quý; Nguyễn Sơn)

0239--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
320

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 (Lê Thị Thanh Tâm; Phạm Văn Trung; Tạ Thị Mận; Hoàng Thị Thậng; Cao Thị Mai Hoa)

0238--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
321

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Lê Văn Đê

0237--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
322

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0236--QĐ/TU 4/5/2016 Tải về
323

Quyết định v/v củng cố, kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Tỉnh ủy Bình Thuận trên trang Internet

0235--QĐ/TU 29/04/2016 Tải về
324

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0233--QĐ/TU 28/04/2016 Tải về
325

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0232--QĐ/TU 28/04/2016 Tải về
326

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0231--QĐ/TU 28/04/2016 Tải về
327

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0230--QĐ/TU 28/04/2016 Tải về
328

Kết luận của BTV Tỉnh ủy (khóa XIII) về Đề án trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan tỉnh Bình Thuận

0035--KL/TU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
329

Kết luận của BTV Tỉnh ủy về Đề án quy hoạch vùng trồng thanh long tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

0034--KL/TU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
330

Kết luận của BTV Tỉnh ủy (khóa XIII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II năm 2016

0033--KL/TU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
331

Kết luận của BTV Tỉnh ủy (khóa XIII) v/v chia tách Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh để thành lập Văn phòng Đoàn đại biêu Quốc hội tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh

0032--KL/TU 7/4/2016 12:00:00 AM Tải về
332

Chỉ thị v/v lãnh đạo triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp

0011--CT/TU 6/4/2016 12:00:00 AM Tải về
333

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng quý I/2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

0042--TB/VPTU Tải về
334

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc BCH Hiệp hội Du lịch tỉnh

0041--TB/VPTU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
335

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0233--QĐ/TU Tải về
336

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0232--QĐ/TU Tải về
337

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0231--QĐ/TU Tải về
338

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016

0230--QĐ/TU Tải về
339

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Lê Thị Lanh

0228--QĐ/TU Tải về
340

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Lê Thị Bạch Phượng)

0225--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
341

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Lê Văn Thắng)

0224--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
342

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Hoa Văn Ngọc)

0223--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
343

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Võ Minh Tuấn)

0222--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
344

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Nguyễn Xin)

0221--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
345

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Văn Thị Thanh Hải)

0220--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
346

Quyết định khen thưởng đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Lê Văn Châu)

0219--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
347

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Lê Văn Tám)

0218--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
348

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường TH Liên Hương 1)

0217--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
349

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Liên đoàn Lao động huyện Tuy Phong)

0216--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
350

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Chí Công 1)

0215--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
351

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Phan Rí Cửa 2)

0214--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
352

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Lạc Đạo)

0213--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
353

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Tuyên Quang)

0212--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
354

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Mương Mán)

0211--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
355

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Tiểu học Mương Mán)

0210--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
356

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Hội LH Phụ nữ huyện Hàm Tân)

0209--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
357

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ An Ninh huyện Hàm Tân)

0208--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
358

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Quân sự huyện Tánh Linh)

0207--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
359

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự ma túy - Công an Tánh Linh)

0206--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
360

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh)

0204--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
361

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ bộ phận BQL Cảng cá Phan Thiết)

0203--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
362

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Giảng viên - Trường Chính trị)

0202--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
363

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Tuyên Huấn - Đảng ủy Quân sự tỉnh)

0201--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
364

Quyết định khen thưởng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Tổ chức cán bộ - Đảng ủy Quân sự tỉnh)

0200--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
365

Quyết định khen thưởng cơ sơ đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Phòng Chính trị - Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh)

0198--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
366

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Ban Tài chính - Đảng bộ Quân sự tỉnh)

0197--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
367

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Phòng Chính trị - Đảng bộ Quân sự tỉnh)

0196--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
368

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Phòng Tham mưu - Đảng bộ Công an tỉnh)

0195--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
369

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Phòng ANXH PA88 - Đảng bộ Công an tỉnh)

0194--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
370

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Cty CP Thương mại Bình Thuận)

0193--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
371

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Cty CP Cấp thoát nước BT)

0192--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
372

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Cục Thống kê)

0191--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
373

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy)

0190--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
374

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy)

0189--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
375

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Kho bạc Nhà nước)

0188--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
376

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Chính trị)

0187--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
377

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Kho bạc Lagi)

0186--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
378

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi Cục Thuế - Hàm Tân)

0185--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
379

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ phường Phú Hài)

0184--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
380

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Mẫu giáo 19/5)

0183--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
381

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Phan Bội Châu)

0182--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
382

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi Cục Thuế thành phố Phan Thiết)

0181--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
383

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Trường Mầm non Hoa Hồng)

0180--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
384

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Kho bạc Nhà nước Tuy Phong)

0179--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
385

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ Kho bạc Nhà nước Tuy Phong)

0178--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
386

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ xã Bình Thạnh - Tuy Phong)

0177--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
387

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Phòng Hậu Cần - Kỹ thuật (PH 41)

0176--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
388

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Đảng bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự XH)

0175--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
389

Quyết định khen thưởng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh năm 2015 (Chi bộ BQL Rừng phòng hộ Lê Hồng Phong)

0174--QĐ/TU 12/4/2016 12:00:00 AM Tải về
390

Quyết định tặng huy hiệu Đảng 50 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2016 cho đảng viên Đào Quang Tuyên

0172--QĐ/TU 11/4/2016 12:00:00 AM Tải về
391

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

0006--KH/TU 17/03/2016 Tải về
392

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị có liên quan về tình hình sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ quả thanh long

0033--TB/VPTU 22/03/2016 Tải về
393

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016

0032--TB/VPTU 22/03/2016 Tải về
394

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Đại học Phan Thiết

0030--TB/VPTU 18/03/2016 Tải về
395

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng cộng đồng

0026--TB/VPTU 9/3/2016 Tải về
396

Quyết định ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0030--QĐ/VPTU 15/03/2016 Tải về
397

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng ngày 29/02/2016

0024--TB/VPTU 2/3/2016 Tải về
398

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực tháng 02 năm 2016

0023--TB/VPTU 2/3/2016 Tải về
399

Quyết định về việc củng cố, kiện toàn BCĐ cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh

0157--QĐ/TU 14/03/2016 Tải về
400

Báo cáo tháng 02 năm 2016.

0033--BC/TU 23/02/2016 Tải về
401

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XIII) tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016.

0025--KL/TU 25/02/2016 Tải về
402

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về đề án trung tâm năng lượng tỉnh Bình Thuận.

0024--KL/TU 23/02/2016 Tải về
403

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XIII) về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

0023--KL/TU 23/02/2016 Tải về
404

Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

0010--CT/TU 23/02/2016 Tải về
405

Thông báo ý kiến Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

0020--TB/VPTU 18/02/2016 Tải về
406

Quyết định khen thưởng 20 tin, bài đạt chất lượng cao năm 2015 trên Trang Thông tin điện tử của Tỉnh ủy Bình Thuận

0140--QĐ/TU 4/2/2016 Tải về
407

Quyết định tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0139--QĐ/TU 2/2/2016 Tải về
408

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0138--QĐ/TU 2/2/2016 Tải về
409

Báo cáo một số tình hình nổi bật tháng 01 năm 2016

0050--BC/VPTU 29/01/2016 Tải về
410

V/v tổ chức cuộc thi tìm hiểu các mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn tỉnh

0110--CV/TU 8/1/2016 Tải về
411

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về cho chủ trương thành lập BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ ở các cấp trên địa bàn tỉnh

0011--KL/TU 12/1/2016 Tải về
412

Thông báo kết luận của Tỉnh ủy tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015

0015--TB/TU 14/01/2016 Tải về
413

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại HN sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng

0018--TB/VPTU 13/01/2016 Tải về
414

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)

0016--TB/VPTU 4/1/2016 Tải về
415

Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

001--NQ/VPTU 7/1/2016 Tải về
416

Quyết định tặng huy hiệu 55 tuổi đảng đợt 03/02/2016 cho đảng viên Vũ Cao Thiều

0132--QĐ/TU 26/01/2016 Tải về
417

Quyết định thành lập BCĐ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021

0131--QĐ/TU 19/01/2016 Tải về
418

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016 cho đảng viên Nông Văn Bộ

0130--QĐ/TU 19/01/2016 Tải về
419

Quyết định tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0128--QĐ/TU 18/01/2016 Tải về
420

Quyết định tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0127--QĐ/TU 18/01/2016 Tải về
421

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0126--QĐ/TU 18/01/2016 Tải về
422

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0125--QĐ/TU 18/01/2016 Tải về
423

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0124--QĐ/TU 18/01/2016 Tải về
424

Quyết định v/v củng cố, kiện toàn BCĐ CVĐ "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

0123--QĐ/TU 18/01/2016 Tải về
425

Quyết định tặng huy hiệu 55 tuổi Đảng cho Đảng viên Trần Minh Giác

0122--QĐ/TU 18/01/2016 Tải về
426

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0119--QĐ/TU 14/01/2016 Tải về
427

Quyết định tặng huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0116--QĐ/TU 13/01/2016 Tải về
428

Quyết định tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0115--QĐ/TU 13/01/2016 Tải về
429

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0112--QĐ/TU 13/01/2016 Tải về
430

Quyết định tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0111--QĐ/TU 13/01/2016 Tải về
431

Quyết định tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0109--QĐ/TU 13/01/2016 Tải về
432

Quyết định tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0108--QĐ/TU 13/01/2016 Tải về
433

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 03/02/2016

0107--QĐ/TU 13/01/2016 Tải về
434

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

0027--BC/TU 18/01/2016 Tải về
435

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

0026--BC/TU 15/01/2016 Tải về
436

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

0023--BC/TU 8/1/2016 Tải về
437

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công

0022--BC/TU 4/1/2016 Tải về
438

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết năm 2015, nhìn lại 04 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM"

0014--TB/VPTU 30/12/2015 Tải về
439

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban Khối Đảng quý IV năm 2015

0011--TB/VPTU 28/12/2015 Tải về
440

Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015

0018--BC/TU 28/12/2015 Tải về
441

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016

0004--CTr/TU 30/12/2015 Tải về
442

V/v thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2016

0092--CV/TU 24/12/2015 Tải về
443

Sao lục Nghị quyết số 93-NQ/HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh

0049--BS/TU 25/12/2015 Tải về
444

Sao lục Nghị quyết số 92-NQ/HĐND, ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

0048--BS/TU 25/12/2015 Tải về
445

V/v mức đóng đảng phí của Đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ Quỹ tín dụng thuộc đảng ủy xã, thị trấn

0102--CV/VPTU 16/12/2015 Tải về
446

Quyết định v/v phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2015

0078--QĐ/TU 16/12/2015 Tải về
447

Quyết định v/v bổ nhiệm cán bộ (Nguyễn Đương Thành)

0077--QĐ/TU 15/12/2015 Tải về
448

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2015

0026--BC/VPTU 9/12/2015 Tải về
449

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 03 năm (2013 - 2015) thực hiện công tác giao lưu, kết nghĩa với các xã thuần đồng bào dân tộc thiểu số

0009--TB/VPTU 8/12/2015 Tải về
450

Quyết định v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Hoàng Hữu Như)

0075--QĐ/TU 11/12/2015 Tải về
451

Quyết định chỉ định thay thế Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Hoàng Đình Nghĩa)

0073--QĐ/TU 8/12/2015 Tải về
452

Sao lục Nghị quyết số 100-NQ/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 12/11/2015 về phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

0035--BS/TU 9/12/2015 Tải về
453

Sao lục Nghị quyết số 98-NQ/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 10/11/2015 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

0034--BS/TU 9/12/2015 Tải về
454

Sao lục Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

0033--BS/TU 9/12/2015 Tải về
455

Chỉ thị về lãnh đạo đại hội phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn tỉnh lần thứ XIV

0004--CT/TU 7/12/2015 Tải về
456

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030"

0001--NQ/TU 14/12/2015 Tải về
457

Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị

0002--KH/TU 3/12/2015 Tải về
458

Chỉ thị về tăng cưởng và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trong tình hình mới

0003--CT/TU 26/11/2015 Tải về
459

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020)

0003--KL/TU 20/11/2015 Tải về
460

Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2016

0002--KL/TU 20/11/2015 Tải về
461

Chỉ thị v/v tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016

0002--CT/TU 12/11/2015 Tải về
462

Kế hoạch kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2015

0001--KH/TU 10/11/2015 Tải về
463

Báo cáo sơ kết 3 năm (2013 - 2015) thực hiện Ngày Pháp luật (09/11) tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0016--BC/VPTU 17/11/2015 Tải về
464

Báo cáo kết quả triển khai Ngày pháp luật năm 2015 tại cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0015--BC/VPTU 17/11/2015 Tải về
465

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) năm 2015

0012--BC/VPTU 12/11/2015 Tải về
466

Quyết định v/v công nhận đề tài, sáng kiến năm 2015

0011--QĐ/VPTU 18/11/2015 Tải về
467

Quyết định về việc ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng ngân sách và mua sắm, sữa chữa tài sản công của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0010--QĐ/VPTU 16/11/2015 Tải về
468

Quyết định v/v khen thưởng chuyên đề (phục vụ Đại hội XIII)

0009--QĐ/VPTU 12/11/2015 Tải về
469

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp sáng ngày 16/11/2015

0004--TB/VPTU 18/11/2015 Tải về
470

Quyết định v/v công nhận người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (Trần Nhật Quang)

0031--QĐ/TU 19/11/2015 Tải về
471

Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới

0007--BC/TU 16/11/2015 Tải về
472

Báo cáo tháng 10 năm 2015

0006--BC/TU 12/11/2015 Tải về
473

Báo cáo tình hình đào tạo, bồi dưỡng năm 2015 và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

0005--BC/TU 10/11/2015 Tải về
474

Quyết định v/v thay thế Phó Trưởng ban BCĐ Xây dựng cơ quan "Đạt chuẩn văn hóa" (Nguyễn Minh)

0006--QĐ/VPTU 28/10/2015 Tải về
475

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015

0004--BC/VPTU 27/10/2015 Tải về
476

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các thuyền nghề giã cào bay hoạt động sai tuyến

0005--CV/TU 27/10/2015 Tải về
477

Chỉ thị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

0001--CT/TU 30/10/2015 Tải về
478

Kế hoạch tổng kết hoạt động và phong trào thi đua 2015 của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0002--KH/VPTU 23/10/2015 Tải về
479

Kế hoạch triển khai tổ chức Ngày pháp luật (09/11) năm 2015

0001--KH/VPTU 20/10/2015 Tải về
480

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

0518--TB/VPTU 28/09/2015 Tải về
481

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về mức thu học phí các lớp đào tạo hệ không chính quy mở tại các địa phương trong tỉnh của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

0780--KL/TU 30/09/2015 Tải về
482

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2015

0778--KL/TU 30/09/2015 Tải về
483

Báo cáo sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) "về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

0486--BC/TU 12/10/2015 Tải về
484

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2015

0484--BC/TU 2/10/2015 Tải về
485

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X)

0481--BC/TU 28/09/2015 Tải về
486

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 73-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam

0480--BC/TU 28/09/2015 Tải về
487

V/v đề xuất hướng xử lý đối với tin, bài của các đơn vị trùng nội dung và đăng tải chậm

2651--CV/VPTU 21/09/2015 Tải về
488

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quý III năm 2015 và nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2015

0665--BC/VPTU 21/09/2015 Tải về
489

V/v tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng

2253--CV/TU 22/09/2015 Tải về
490

V/v tăng cường công tác kết nạp đảng viên trong các trong các hội quần chúng.

2246--CV/TU 21/09/2015 Tải về
491

Báo cáo tổng kết 05 năm (2011 - 2015) thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo"

0478--BC/TU 24/09/2015 Tải về
492

V/v chuẩn bị nội dung phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

2240--CV/TU 16/09/2015 Tải về
493

Kế hoạch sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông

0155--KH/TU 14/09/2015 Tải về
494

Quyết định v/v ban hành Quy định quản lý, vận hành, cập nhật, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

1861--QĐ/TU 7/9/2015 12:00:00 AM Tải về
495

Thông báo về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

0515--TB/TU 9/9/2015 12:00:00 AM Tải về
496

Quyết định v/v chuẩn y BCH Đảng bộ huyện Bắc Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1864--QĐ/TU 8/9/2015 12:00:00 AM Tải về
497

V/v tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10)

2635--CV/VPTU 7/9/2015 12:00:00 AM Tải về
498

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

0037--NQ/TU 7/9/2015 12:00:00 AM Tải về
499

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng và những nhiệm vụ trọng tâm 4 tháng cuối năm 2015

0503--TB/VPTU 9/9/2015 12:00:00 AM Tải về
500

Kế hoạch sơ kết 03 năm (2012 - 2015) thực hiện Chương trình hành động số 11-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ đẩy mạn

0154--KH/TU 9/9/2015 12:00:00 AM Tải về
501

V/v điều chỉnh chương trình công tác tháng 9/2015

2638--CV/VPTU 8/9/2015 12:00:00 AM Tải về
502

Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Hàm Tân khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1868--QĐ/TU 9/9/2015 12:00:00 AM Tải về
503

Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Bắc Bình khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1867--QĐ/TU 9/9/2015 12:00:00 AM Tải về
504

Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1865--QĐ/TU 8/9/2015 12:00:00 AM Tải về
505

Báo cáo tháng 8 năm 2015

0470--BC/TU 8/9/2015 12:00:00 AM Tải về
506

Quyết định v/v chuẩn y BCH Đảng bộ huyện Đức Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1863--QĐ/TU 8/9/2015 12:00:00 AM Tải về
507

Quyết định v/v chuẩn y BCH Đảng bộ huyện Hàm Tân khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1862--QĐ/TU 8/9/2015 12:00:00 AM Tải về
508

Quyết định v/v chuẩn y BCH Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1860--QĐ/TU 7/9/2015 12:00:00 AM Tải về
509

Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hàm Thuận Bắc khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1856--QĐ/TU 4/9/2015 Tải về
510

Quyết định tặng huy hiệu Đảng 40 năm tuổi đảng cho đảng viên Lê Ngọc Cam

1855--QĐ/TU 4/9/2015 Tải về
511

Quyết định v/v điều động cán bộ (Nguyễn Hoài Anh)

1851--QĐ/TU 31/08/2015 Tải về
512

Quyết định v/v điều động cán bộ (Nguyễn Ngọc Hai)

1850--QĐ/TU 31/08/2015 Tải về
513

Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Lagi, khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1849--QĐ/TU 31/08/2015 Tải về
514

Quyết định chuẩn y kết quả bầu cử Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quý, khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1845--QĐ/TU 31/08/2015 Tải về
515

Báo cáo kết quả tập huấn nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

0654--BC/VPTU 19/08/2015 Tải về
516

Quyết định v/v chuẩn y BCH Đảng bộ huyện Phú Quý khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1832--QĐ/TU 24/08/2015 Tải về
517

Quyết định v/v chuẩn y BCH Đảng bộ thị xã Lagi khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1829--QĐ/TU 21/08/2015 Tải về
518

Quyết định v/v chuẩn y BCH Đảng bộ thành phố Phan Thiết khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

1828--QĐ/TU 21/08/2015 Tải về
519

V/v sáp nhập các tổ chức đảng vào Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh

2617--CV/VPTU 20/08/2015 Tải về
520

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam

0036--NQ/TU 21/08/2015 Tải về
521

Quyết định tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 02/9/2015

1785--QĐ/TU 3/8/2015 Tải về
522

Quyết định v/v thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy khối cơ quan Tỉnh ủy

0360--QĐ/VPTU 11/8/2015 Tải về
523

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

0102--KH/VPTU 13/08/2015 Tải về
524

Sao lục Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 04/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, mặt trận, đoàn thể và các tổ chức chính trị - xã hội

0642--BS/TU 10/8/2015 Tải về
525

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

0464--BC/TU 10/8/2015 Tải về
526

Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

0463--BC/TU 10/8/2015 Tải về
527

Báo cáo tháng 7 năm 2015

0462--BC/TU 10/8/2015 Tải về
528

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp sáng ngày 03/8/2015.

0496--TB/VPTU 04/08/2015 Tải về
529

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác tư pháp, nhiệm kỳ 2010-2015.

0497--TB/VPTU 04/08/2015 Tải về
530

Về việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

2195--CV/TU 04/08/2015 Tải về
531

Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng.

2194--CV/TU 04/08/2015 Tải về
532

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

0461--BC/TU 06/08/2015 Tải về
533

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 7 năm 2015

0495--TB/VPTU 03/08/2015 Tải về
534

Về việc lãnh đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

2191--CV/TU 31/07/2015 Tải về
535

Báo cáo tổng kết thực hiện Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương

0458--BC/TU 30/07/2015 Tải về
536

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Kết luận số 103-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về "tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"

0035--NQ/TU 23/07/2015 Tải về
537

Quyết định về việc ban hành Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến Tỉnh uỷ Bình Thuận

0355--QĐ/VPTU 24/07/2015 Tải về
538

Kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở

0100--KH/VPTU 27/07/2015 Tải về
539

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 07-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII)

0494--TB/VPTU 22/07/2015 Tải về
540

Quyết định v/v thay thế chức danh Phó Trưởng BCĐ CVĐ "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh (Phạm Ngọc Chính)

1775--QĐ/TU 22/07/2015 Tải về
541

Quyết định v/v thay thế thành viên BCĐ phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và BCH Quân sự tỉnh với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

1776--QĐ/TU 22/07/2015 Tải về
542

Báo cáo sơ kết 03 năm (2012-2015) thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI "Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020"

0453--BC/TU 14/07/2015 Tải về
543

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận quý II năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2015

0493--TB/VPTU 17/07/2015 Tải về
544

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị sơ kết 6 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

0491--TB/VPTU 15/07/2015 Tải về
545

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015.

0452--BC/TU 14/07/2015 Tải về
546

V/v rà soát đối tượng, làm thủ tục đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp uỷ"

2555--CV/VPTU 7/7/2015 Tải về
547

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban các Thường trực đầu tháng 7/2015

0489--TB/VPTU 7/7/2015 Tải về
548

Thông báo kết luận của lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban công tác Văn phòng tháng 7/2015.

0488--TB/VPTU 6/7/2015 Tải về
549

Kế hoạch thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015.

0097--KH/VPTU 6/7/2015 Tải về
550

V/v tăng cường công tác quản lý các nguồn quỹ, nguồn vốn.

2162--CV/TU 7/7/2015 Tải về
551

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

0448--BC/TU 8/7/2015 Tải về
552

Về việc trả lời quy định đóng đảng phí

2552--CV/VPTU 3/7/2015 Tải về
553

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2016-2020)

0632--BC/VPTU 30/06/2015 Tải về
554

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban khối Đảng quý II năm 2015.

0487--TB/VPTU 0487--TB/VPTU Tải về
555

Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

0773--KL/TU 1/7/2015 Tải về
556

Sao lục Chỉ thị số 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

0631--BS/TU 30/06/2015 Tải về
557

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

0445--BC/TU 30/06/2015 Tải về
558

Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2015 (Lâm Thị Xuân Mai)

1763--QĐ/TU 23/06/2015 Tải về
559

Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Tánh Linh khoá VIII, nhiệm kỳ 2010-2015.

1767--QĐ/TU 29/06/2015 Tải về
560

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và danh mục công trình tôn giáo, thực hiện trong năm 2015.

0771--KL/TU 29/06/2015 Tải về
561

Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (Huỳnh Thái Dương)

1764--QĐ/TU 24/06/2015 Tải về
562

Quyết định về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận khoá XI, nhiệm kỳ 2010-2015.

1766--QĐ/TU 26/06/2015 Tải về
563

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2015 của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0623--BC/VPTU 19/06/2015 Tải về
564

Quyết định thành lập các tổ chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020.

1760--QĐ/TU 19/06/2015 Tải về
565

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động trang thông tin điện tử (Website) Tỉnh uỷ Bình Thuận trên Internet.

1755--QĐ/TU 15/06/2015 Tải về
566

V/v thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí (08 giờ, ngày 19/6/2015)

2134--CV/TU 16/06/2015 Tải về
567

Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo công tác kết nạp đảng viên.

0060--CT/TU 22/06/2015 Tải về
568

Quyết định về việc chỉ định Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ La Gi, nhiệm kỳ 2010-2015.

1759--QĐ/TU 19/06/2015 Tải về
569

Quyết định về việc chỉ định Bí thư Huyện uỷ Tánh Linh, nhiệm kỳ 2015-2020.

1754--QĐ/TU 15/06/2015 Tải về
570

Báo cáo công tác dân số và việc triển khai lồng ghép các vấn đề dân số trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

0439--BC/TU 11/06/2015 Tải về
571

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Đảng, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

1750--QĐ/TU 10/06/2015 Tải về
572

Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng của Tỉnh uỷ Bình Thuận.

1749--QĐ/TU 10/06/2015 Tải về
573

Quyết định v/v củng cố bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

1747--QĐ/TU 08/06/2015 Tải về
574

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Dự án đầu tư xây dựng đường từ cầu Hùng Vương đến đầu đường 706B, thành phố Phan Thiết.

0765--KL/TU 09/06/2015 Tải về
575

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Thị uỷ La Gi.

0490--TB/TU 09/06/2015 Tải về
576

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết.

0489--TB/TU 09/06/2015 Tải về
577

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy Phong.

0488--TB/TU 09/06/2015 Tải về
578

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Cục Thuế tỉnh.

0487--TB/TU 09/06/2015 Tải về
579

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Sở Lao động Thương binh Xã hội.

0486--TB/TU 09/06/2015 Tải về
580

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Sở Xây dựng.

0485--TB/TU 09/06/2015 Tải về
581

Quyết định về việc hỗ trợ Mẹ liệt sĩ Trần Thị Tư

0348--QĐ/VPTU 04/06/2015 Tải về
582

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.

0478--TB/VPTU 21/05/2015 Tải về
583

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2015, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và một số kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh

0476--TB/VPTU 19/05/2015 Tải về
584

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án" Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"

0748--KL/TU 18/05/2015 Tải về
585

Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân đã đạt giải tại Cuộc thi viết "tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã Hội CNVN"

0337--QĐ/VPTU 5/5/2015 Tải về
586

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Quý về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2015; về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng hai cấp tại huyện Phú Quý

0473--TB/VPTU 6/5/2015 Tải về
587

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Chương trình hành động số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về "xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (kháo XI) triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

0481--TB/TU 4/5/2015 Tải về
588

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty nông, lâm nghiệp.

0034--NQ/TU 4/5/2015 Tải về
589

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội điểm cấp cơ sở và hướng dẫn góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XII) trình Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

0465--TB/VPTU 14/04/2015 Tải về
590

Quy định về việc thành lập, tổ chức và quản lý tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các loại hình doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

1703--QĐ/TU 14/04/2015 Tải về
591

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Lagi về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014, Quý I/2015 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0629--KL/TU 14/04/2015 Tải về
592

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và những nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong quý II/2015

0628--KL/TU 14/04/2015 Tải về
593

Quyết định ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Trang Thông tin điện tử (Website) Tỉnh uỷ

1654--QĐ/TU 10/04/2015 Tải về
594

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển chức năng Khu trung tâm thương mại Bắc Phan Thiết tại phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết

0625--KL/TU 10/04/2015 Tải về
595

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp nghe các Tổ chỉ đạo Đại hội điểm và các Tổ kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội báo cáo kết quả tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội của các cấp uỷ Đảng.

0462--TB/VPTU 3/4/2015 Tải về
596

Quyết định khen thưởng tin, bài chất lượng cao năm 2014 trên Trang Thông tin điện tử của Tỉnh uỷ

1644--QĐ/TU 25/03/2015 Tải về
597

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị du lịch biển tại phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết

0477--TB/TU 23/03/2015 Tải về
598

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đề án "Quy hoạch phát triển cao su trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025"

0475--TB/TU 19/03/2015 Tải về
599

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về việc chấm dứt việc thực hiện thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong

0473--TB/TU 03/03/2015 Tải về
600

Thông báo kết luận của thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận, Trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Công đoàn Bình Thuận, Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân

0456-TB/VPTU 0903/2015 Tải về
601

Quyết định về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc đối với cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy

0317-QĐ/VPTU 06/03/2015 Tải về
602

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2015) gắn với tổng kết 05 năm (2011 - 2015) thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và biểu dương, khen thưởng điển hình "Dân vận khéo" trong hệ thống chính trị

138-KH/TU 09/03/2015 Tải về
603

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện không buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp động vật, thực vật hoang dã

2000--CV/TU 09/02/2015 Tải về
604

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

0033--NQ/TU 24/02/2015 Tải về
605

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thành uỷ Phan Thiết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

0621--KL/TU 05/02/2015 Tải về
606

Quyết định về việc ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, UBMT TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

1596--QĐ/TU 27/01/2015 Tải về
607

Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tốt các họat động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015.

0058--CT/TU 29/01/2015 Tải về
608

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về "Phát triển sản xuất, tiêu thụ và giữ vững thương hiệu nước khoáng Vĩnh Hảo"

0450--TB/VPTU 21/01/2015 Tải về
609

Kết luận của BTV Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Thuận"

0619--KL/TU 22/01/2015 Tải về
610

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kế hoạch phát triển Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh năm 2020

0469--TB/TU 26/01/2015 Tải về
611

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc đầu tư xây dựng và hoạt động vũ trường của Dự án Khu du lịch Biển Đá; việc đầu tư Phòng khám Đa khoa Quốc tế Dr Đông

0466--TB/TU 26/01/2015 Tải về
612

V/v đẩy mạnh thực hiện CVĐ "tiếp bước cho em đến trường"

1958--CV/TU 6/1/2015 Tải về
613

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển Bình Thuận "

0617--KL/TU 12/1/2015 Tải về
614

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề Hệ thống giải pháp giữ vững thương hiệu "Thanh long Bình Thuận"

0616--KL/TU 12/1/2015 Tải về
615

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề 'Hệ thống giải pháp giữ vững thương hiệu nước mắm Phan Thiết"

0615--KL/TU 12/1/2015 Tải về
616

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy Phong về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2015

0444--TB/VPTU 6/1/2015 Tải về
617

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Cộng đồng

0443--TB/VPTU 6/1/2015 Tải về
618

Thông báo giao ban Dân vận - Mặt trận tỉnh quý IV năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm quý I năm 2015

0438--TB/VPTU 30/12/2014 Tải về
619

V/v chuẩn bị tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

1948--CV/TU 5/1/2015 Tải về
620

Quyết định về việc tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích thi đua năm 2014

0291--CV/VPTU 26/11/2014 Tải về
621

Quyết định về việc thành lập Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin

0286--QĐ/VPTU 24/11/2014 Tải về
622

Quyết định về việc thành lập Phòng Hành chính - Nội chính, tiếp dân

0285--QĐ/VPTU 24/11/2014 Tải về
623

Quyết định về việc khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2014

0281--QĐ/VPTU 20/11/2014 Tải về
624

Thông báo kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Thuận Nam về tình hình công tác xây dựng Đảng và hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong

0422--TB/VPTU 24/11/2014 Tải về
625

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0421--TB/VPTU 21/11/2014 Tải về
626

Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo

1514--QĐ/TU 26/11/2014 Tải về
627

Quyết định về việc thành lập các Tổ chỉ đạo đại hội điểm

1512--QĐ/TU 25/11/2014 Tải về
628

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đi vào thực chất"

0595--KL/TU 26/11/2014 Tải về
629

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân"

0594--KL/TU 26/11/2014 Tải về
630

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với giải quyết việc làm cho người lao động"

0593--KL/TU 26/11/2014 Tải về
631

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020"

0592--KL/TU 26/11/2014 Tải về
632

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội

0591--KL/TU 26/11/2014 Tải về
633

Hướng dẫn kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm

0010--HD/TU 26/11/2014 Tải về
634

Chỉ thị lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước năm 2015

0055--CT/TU 29/12/2014 Tải về
635

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp sáng ngày 22/12/2014

0436--TB/VPTU 22/12/2014 Tải về
636

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về việc triển khai thực hiện thí điểm Ban Tuyên - Vận cấp xã

0435--TB/VPTU 22/12/2014 Tải về
637

Thông báo phân công nhiệm vụ đối với cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác nội chính - tiếp dân thuộc phòng Hành chính - Nội chính, tiếp dân

0434--TB/VPTU 22/12/2014 Tải về
638

Quyết định v/v điều chỉnh kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT năm 2014

1531--QĐ/TU 22/12/2014 Tải về
639

Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu tương đối đồng bộ, tạo thế liên kết với khu vực và cả nước đến năm 2020"

0456--TB/TU 17/12/2014 Tải về
640

Thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Tiếp tục khai thác và phát huy lợi thế du lịch Bình Thuận" và chuyên đề "Hệ thống giải pháp giữ vững thương hiệu khu du lịch Mũi Né, thành phố Phan Thiết".

0455--TB/TU 17/12/2014 Tải về
641

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về những giải pháp phát triển thanh long trong thời gian tới.

0433--TB/VPTU 16/12/2014 Tải về
642

Quyết định về việc phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2014.

1527--QĐ/TU 12/12/2014 Tải về
643

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị sơ kết 05 năm (2009 - 2014) thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

0427--TB/VPTU 9/12/2014 Tải về
644

Thông báo phân công nhịêm vụ cán bộ, chuyên viên Phòng Tổng hợp

0426--TB/VPTU 8/12/2014 Tải về
645

Hướng dẫn về đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0011--HD/TU 9/12/2014 Tải về
646

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp sáng ngày 01/12/2014

0424--TB/VPTU 2/12/2014 Tải về
647

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên ở cơ sở, công tác xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

0423--TB/VPTU 1/12/2014 Tải về
648

Quyết định về việc thành lập Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) Tỉnh uỷ Bình Thuận trên mạng Internet

1515--QĐ/TU 28/11/2014 Tải về
649

Kết luận của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XII) về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và 04 năm (2011 - 2014); nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

0596--KL/TU 2/12/2014 12:00:00 AM Tải về
650

Quyết định về việc tặng Giấy khen cho cá nhân có thành tích thi đua năm 2014

0291--CV/VPTU 26/11/2014 Tải về
651

Quyết định về việc thành lập Phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin

0286--QĐ/VPTU 24/11/2014 Tải về
652

Quyết định về việc thành lập Phòng Hành chính - Nội chính, tiếp dân

0285--QĐ/VPTU 24/11/2014 Tải về
653

Quyết định về việc khen thưởng và công nhận các danh hiệu thi đua năm 2014

0281--QĐ/VPTU 20/11/2014 Tải về
654

Thông báo kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với Bệnh viện Đa khoa huyện Hàm Thuận Nam về tình hình công tác xây dựng Đảng và hoạt động chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong thời gian qua, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong

0422--TB/VPTU 24/11/2014 Tải về
655

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0421--TB/VPTU 21/11/2014 Tải về
656

Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức lãnh đạo

1514--QĐ/TU 26/11/2014 Tải về
657

Quyết định về việc thành lập các Tổ chỉ đạo đại hội điểm

1512--QĐ/TU 25/11/2014 Tải về
658

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Tiếp tục đẩy mạnh và đưa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đi vào thực chất"

0595--KL/TU 26/11/2014 Tải về
659

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ nhân dân"

0594--KL/TU 26/11/2014 Tải về
660

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gắn với giải quyết việc làm cho người lao động"

0593--KL/TU 26/11/2014 Tải về
661

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông - lâm - thuỷ sản tỉnh Bình Thuận đến năm 2020"

0592--KL/TU 26/11/2014 Tải về
662

Kết luận của Ban Thường v Tỉnh uỷ (khoá XII) về các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội

0591--KL/TU 26/11/2014 Tải về
663

Hướng dẫn kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân gắn với đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm

0010--HD/TU 26/11/2014 Tải về
664

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về chủ trương hợp tác giữa tỉnh Bình Thuận với tỉnh Pa-la-oan, Phi-lip-pin; chủ trương thực hịên dự án Khu hành chính tập trung và Quảng trường tỉnh; về xây dựng phương án thành lập thị xã Phan Rí

0590--KL/TU 12/11/2014 Tải về
665

lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014

1868--CV/TU 13/11/2014 Tải về
666

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp

0417--TB/VPTU 05/11/2014 Tải về
667

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2014 và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0415--TB/VPTU 31/10/2014 Tải về
668

Báo cáo tháng 10 năm 2014

0379--BC/TU 30/10/2014 Tải về
669

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ v/v kinh phí thực hiện các hoạt động không thường xuyên của UBMT TQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong những tháng cuối năm 2014 và 2015

0414--TB/VPTU 24/10/2014 Tải về
670

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2014.

0372--BC/TU 15/10/2014 Tải về
671

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) v/v thực hiện thí điểm thành lập Ban Tuyên - Vận xã, phường, thị trấn

0445--TB/TU 17/10/2014 Tải về
672

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ (khoá XII) tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44 - CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự"

0444--TB/TU 17/10/2014 Tải về
673

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

0443--TB/TU 14/10/2014 Tải về
674

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý III năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014

412-TB/VPTU 10/10/2014 Tải về
675

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp giao ban khối Đảng quý III năm 2014

411-TB/VPTU 07/10/2014 Tải về
676

Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014

440-TB/TU 09/10/2014 Tải về
677

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2014

441-TB/TU 13/10/2014 Tải về
678

Chương trình hành động thực hiện Thông báo Kết luận số 154-TB/TW, ngày 20/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về 5 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới

32-NQ/TU 10/10/2014 Tải về
679

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 9/2014

0407--TB/VPTU 01-10-2014 Tải về
680

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Hội nghị triển khai các Hướng dẫn, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Quyết định số 217, quyết định số 218 của Bộ Chính trị

0438--TB/TU 02-10-2014 Tải về
681

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2004 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

0406--TB/VPTU 29-09-2014 Tải về
682

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở Văn hoá, thể thao và du lịch về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khoá XI) và Chương trình hành động số 29-NQ/TU của Tỉnh ủy (khoá XII) "về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"

0405--TB/VPTU 18-09-2014 Tải về
683

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về các biện pháp nhân rộng các điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh

0404--TB/VPTU 16-09-2014 Tải về
684

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với tập thể Đảng uỷ, Ban giám đốc Sở y tế về công tác xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến và xử lý một số vấn đề đặt ra tại buổi gặp mặt giữa đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ với đội ngũ cán bộ ngành y tế vào ngày 26/02/2014

0401--TB/VPTU 12-09-2014 Tải về
685

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về các giải pháp nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

0587--KL/TU 18-09-2014 Tải về
686

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về chuyên đề "Giữ vững an ninh chính trị, trậ tự an toàn xã hội, trước hết tiếp tục phấn đấu giảm tai nạn giao thông, kiềm chế và đẩy lùi tệ nạn ma tuý"

0586--KL/TU 18-09-2014 Tải về
687

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về việc rà soát các quy định, cơ chế chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh

0585--KL/TU 18-09-2014 Tải về
688

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XII) thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

0031--NQ/TU 18-09-2014 Tải về
689

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII

1812--CV/TU 18-09-2014 Tải về
690

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp

1795--CV/TU 09/09/2014 Tải về
691

Kỷ niệm ngày truyền thống văn phòng cấp uỷ

1992--CV/VPTU 05/09/2014 Tải về
692

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị sơ kết 7 năm (2007 - 2014) thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa"

0397--TB/VPTU 04/09/2014 Tải về
693

Tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2014

1787--CV/TU 04/09/2014 Tải về
694

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về sơ kết 10 năm (2005 - 2014) thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 giữa tỉnh Bình Thuận và thành phố Hồ Chí Minh

0430--TB/TU 06/09/2014 Tải về
695

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

0053--CT/TU 05/09/2014 Tải về
696

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn theo Chỉ thị số 34-CT/TU và việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

0395--TB/VPTU 29/08/2014 Tải về
697

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 8/2014

0385--TB/VPTU 27/08/2014 Tải về
698

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Đức Phú, huyện Tánh Linh về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014; tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn của xã theo Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XII); tình hình khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khoá XI) "một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"

0381--TB/VPTU 25/08/2014 Tải về
699

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với tập thể Ban Thường vụ Thị uỷ Lagi về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2014 và tình hình thực hiện Thông báo kết luận số 376-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII); những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian đến

0380--TB/VPTU 25/08/2014 Tải về
700

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị giao ban trực tuyến về tình hình thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XI) về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

0379--TB/VPTU 25/08/2014 Tải về
701

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nội dung, chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2014

Huỳnh Văn Tí 25/08/2014 Tải về
702

Báo cáo tình hình tháng 8 năm 2014

0362--BC/TU 29/08/2014 Tải về
703

Kế hoạch sơ kết 5 năm (2009 - 2014) thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

0123-KH/TU 29/08/2014 Tải về
704

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao

0030--NQ/TU 26/08/2014 Tải về
705

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp sáng ngày 18/8/2014

0377--TB/VPTU 19/08/2014 Tải về
706

Thông báo về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ đối với đồng chí Phùng Hữu Cư

0376--TB/VPTU 15/08/2014 Tải về
707

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký đồng chí Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ

0375-TB/VPTU 15/08/2014 Tải về
708

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Cục thuế tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014

0374--TB/VPTU 13/08/2014 Tải về
709

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp sáng ngày 11/8/2014

0373--TB/VPTU 11/08/2014 Tải về
710

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Tân Tiến, thị xã La Gi về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014; tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn của xã theo Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII); tình hình khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

0372--TB/VPTU 11/08/2014 Tải về
711

Quy định về trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong tỉnh theo Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI)

1415-QĐ/TU 19/08/2014 Tải về
712

Quyết định về việc chỉ định thành viên Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, nhiệm kỳ 2014 - 2019

1409--QĐ/TU 19/08/2014 Tải về
713

Quyết định chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ Hàm Tân, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Nguyễn Hữu Ba)

1401--QĐ/TU 18/08/2014 Tải về
714

Quyết định về việc chuẩn y Uỷ viên Ban Thường vụ và Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (Võ Duy Quý)

1400--QĐ/TU 18/08/2014 Tải về
715

Quyết định về việc ban hành tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài trên trang thông tin điện tử của Tỉnh uỷ

1397--QĐ/TU 11/08/2014 Tải về
716

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về việc tổ chức đấu giá đất cơ sở cũ và đầu tư xây dựng cơ sở mới Trường Chính trị tỉnh (thay thế Thông báo số 423-TB/TU, ngày 12/8/2014)

0428--TB/TU 18/08/2014 Tải về
717

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về thay đổi chủ trương xây dựng Bia lưu niệm thành Khu di tích căn cứ Tỉnh uỷ Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

0425--TB/TU 15/08/2014 Tải về
718

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XII) về chủ trương chuyển giao các Công ty Cổ phần Điện nông thôn trên địa bàn tỉnh cho ngành điện tiếp nhận, quản lý

0424--TB/TU 15/08/2014 Tải về
719

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khoá XI) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

0008-HD/TU 19/08/2014 Tải về
720

Thông báo kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn theo Chỉ thị số 34-CT/TU và việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

0371--TB/VPTU 08/08/2014 Tải về
721

Một số vấn đề liên quan đến việc tham mưu, phục vụ cấp uỷ

1749--CV/TU 06/08/2014 Tải về
722

Quyết định v/v ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 (sửa đổi, bổ sung)

1381--QĐ/TU 05/08/2014 Tải về
723

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XII) về nội dung quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Bàu Trắng, xã Hoà Thắng, huyện Bắc Bình

0422--TB/TU 05/08/2014 Tải về
724

Báo cáo tình hình tháng 7 năm 2014

0358--BC/TU 08/08/2014 Tải về
725

Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

0354--BC/TU 05/08/2014 Tải về
726

Báo cáo sơ kết tình hình và kết quả 2 năm (2012 - 2014) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khoá XI) về "phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"

0353--BC/TU 05/08/2014 Tải về
727

V/v tổ chức truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận Quỹ khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường"

1927--CV/VPTU 1/8/2014 Tải về
728

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 7/2014

0369--TB/VPTU 31/07/2014 Tải về
729

Thông báo v/v phân công nhiệm vụ các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ

0368--TB/VPTU 31/07/2014 Tải về
730

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

0421--TB/TU 31/07/2014 Tải về
731

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khoá XII) về quy hoạch và cơ chế đầu tư Khu du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng hồ Đa Mi thuộc địa bàn các huyện Tánh Linh, huyện Hàm Thuận Bắc

0419--TB/TU 28/07/2014 Tải về
732

Kế hoạch sơ kết 4 năm (2010 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TU của Ban Thường vụ (khoá XI) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về "tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

0119-KH/TU 28/07/2014 Tải về
733

Kế hoạch tổng kết 6 năm (2008 - 2014) thực hiện Chương trình hành động số 19-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XI) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về "xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

0118-KH/TU 28/07/2014 Tải về
734

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Văn phòng Tỉnh uỷ

1363--QĐ/TU 15/07/2014 Tải về
735

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Sở giáo dục và đào tạo về tình hình triển khai Chương trình hành động số 25-NQ/TƯ của Tỉnh uỷ (khoá XI) về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

0367--TB/VPTU 25/07/2014 Tải về
736

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại hội nghị rút kinh nghiệm qua kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Kế hoạch số 102-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

0415--TB/TU 14/07/2014 Tải về
737

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014

0349--BC/TU 15/07/2014 Tải về
738

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về "nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản"

0117-KH/TU 25/07/2014 Tải về
739

Chỉ thị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

0052--CT/TU 14/07/2014 Tải về
740

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban các Thường trực đầu tháng 7/2014

0365--TB/VPTU 11/07/2014 Tải về
741

Quyết định v/v chỉ định và phân công chức danh báo cáo viên cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2010 - 2015

1356--QĐ/TU 08/07/2014 Tải về
742

Kết luận của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XII) về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

0580--KL/TU 10/07/2014 Tải về
743

Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh (khoá XII) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng (khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

0029--NQ/TU 11/07/2014 Tải về
744

Vận động ủng hộ Quỹ "Vì Người nghèo" năm 2014 của huyện Hàm Tân

1866--CV/VPTU 30/06/2014 Tải về
745

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý II năm 2014, nhiệm vụ trọng quý III năm 2014.

0362--TB/VPTU 30/06/2014 Tải về
746

Quyết định v/v thay thế thành viên BCĐ CVĐ "tiếp bước cho em đến trường" tỉnh

1355--QĐ/TU 03/07/2014 Tải về
747

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về Đề án kiên cố hoá kênh mương nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015 - 2020

0414--TB/TU 07/07/2014 Tải về
748

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, thực hiện trong năm 2014

0413--TB/TU 07/07/2014 Tải về
749

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban khối Đảng quý II năm 2014

0361--TB/VPTU 25/06/2014 Tải về
750

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Bắc Bình về tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014

0360--TB/VPTU 25/06/2014 Tải về
751

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đức Linh về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014

0358--TB/VPTU 23/06/2014 Tải về
752

vận động ủng hộ hoạt động "Chung sức vì biển đảo quê hương"

1835--CV/VPTU 17/06/2014 Tải về
753

vận động ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"

1834--CV/VPTU 17/06/2014 Tải về
754

tổ chức các hoạt động phòng, chống ma tuý.

1826--CV/VPTU 16/06/2014 Tải về
755

đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

1823--CV/VPTU 16/06/2014 Tải về
756

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn theo Chỉ thị số 34-CT/TU và việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

0357--TB/VPTU 20/06/2014 Tải về
757

Thông báo về việc triệu tập học viên tập huấn CNTT

0356--TB/VPTU 19/06/2014 Tải về
758

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Hàm Tân về tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014

0355--TB/VPTU 17/06/2014 Tải về
759

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn theo Chỉ thị số 34-CT/TU và việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

0354--TB/VPTU 16/06/2014 Tải về
760

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cơ quan năm 2014

0069--KH/VPTU 18/06/2014 Tải về
761

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh

1345--QĐ/TU 20/06/2014 Tải về
762

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự

0114--KH/TU 18/06/2014 Tải về
763

Kế hoạch về việc sơ kết 7 năm (2007 - 2014) thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XI) về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”

0113--KH/TU 16/06/2014 Tải về
764

Báo cáo tình hình từ ngày 02/6 đến ngày 06/6/2014

0494--BC/VPTU 9/06/2014 Tải về
765

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Tuy Phong về tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014

0353--TB/VPTU 13/06/2014 Tải về
766

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị quán triệt Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới

0351--TB/VPTU 11/06/2014 Tải về
767

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp sáng ngày 10/6/2014

0350--TB/VPTU 10/06/2014 Tải về
768

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh niên về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2014

0349--TB/VPTU 09/06/2014 Tải về
769

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết và các thị trấn Võ Xu, Đức Tài thuộc huyện Đức Linh

0411--TB/TU 13/06/2014 Tải về
770

Tiếp tục tập huấn công nghệ thông tin

1804--CV/VPTU 06/06/2014 Tải về
771

Báo cáo tình hình từ ngày 26/5 đến ngày 31/5/2014

0492--BC/VPTU 02/06/2014 Tải về
772

Thông báo kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Hàm Thuận Nam về tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong năm 2013 và quý I/2014

0348--TB/VPTU 05/06/2014 Tải về
773

Thông báo kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2014

0347--TB/VPTU 05/06/2014 Tải về
774

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

1664--CV/TU 30/5/2014 Tải về
775

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước của tỉnh

1339--QĐ/TU 04/06/2014 Tải về
776

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2014

0343--TB/VPTU 29/05/2014 Tải về
777

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2014

0342--TB/VPTU 29/05/2014 Tải về
778

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với sở, ngành liên quan về một số khó khăn vướng mắc trong công tác đền bù, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 - đoạn đi qua địa bàn tỉnh

0341--TB/VPTU 27/05/2014 Tải về
779

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn theo Chỉ thị số 34-CT/TU và việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

0340--TB/VPTU 26/05/2014 Tải về
780

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 và quý I/2014.

0339--TB/VPTU 23/05/2014 Tải về
781

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013 và quý I/2014.

0338--TB/VPTU 23/5/2014 Tải về
782

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Tánh Linh về tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong năm 2013 và quý I/2014.

0337--TB/VPTU 23/5/2014 Tải về
783

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Thường trực Huyện uỷ Hàm Thuận Bắc về tình hình, kết quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể trong năm 2013 và quý I/2014.

0336--TB/VPTU 23/5/2014 Tải về
784

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Hoà Phú, huyện Tuy Phong về tình hình thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2014 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, tình hình triển khai thực hiện phong trào thi đua giữa các thôn theo Chỉ thị số 34-CT/TU và việc khắc phục những khuyết đểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

0335--TB/VPTU 22/05/2014 Tải về
785

Thông báo về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo công nghệ thông tin khối đảng tỉnh

0407--TB/TU 27/05/2014 Tải về
786

Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) thực hiện Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới

0028--NQ/TU 28/05/2014 Tải về
787

Báo cáo tình hình từ ngày 12/5 đến ngày 18/5/2014

0487--BC/VPTU 19/05/2014 Tải về
788

Thông báo phân công đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XII phụ trách đảng bộ trực thuộc

0397--TB/TU 19/05/2014 Tải về
789

Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luân số 90-KL/TU của Bộ Chính trị (khoá XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong tình hình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

0112--KH/TU 22/05/2014 Tải về
790

Báo cáo tình hình từ ngày 05/5 đến ngày 09/5/2014

0484--BC/VPTU 12/05/2014 Tải về
791

Kế hoạch sơ kết 3 năm (2011 - 2014) thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá XII) về phát triển du lịch đến năm 2015

0110--KH/TU 09/05/2014 Tải về
792

Báo cáo tình hình từ ngày 27/4 đến ngày 30/4/2014

483-BC/TU 05/05/2014 Tải về
793

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh

1312-QĐ/TU 08/05/2014 Tải về
794

Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về nội dung và mức thu học phí các lớp sư phạm hệ không chính quy tại Trường Cao đẳng Cộng đồng

393-TB/TU 05/05/2014 Tải về
795

Báo cáo tình hình tháng 4/2014

331-BC/TU 06/05/2014 Tải về
796

Báo cáo tình hình từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2014

0482-BC/VPTU 28/04/2014 Tải về
797

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Phan Thiết về kết quả lãnh đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ và Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua

0330--TB/VPTU 29/04/2014 Tải về
798

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban các Thường trực cuối tháng 4/2014

0329--TB/VPTU 29/04/2014 Tải về
799

Thông báo Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết về tình hình xây dựng khu phố văn hoá và việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua giữa các khu phố

0328--TB/VPTU 25/04/2014 Tải về
800

Tổ chức bầu cử Trưởng, Phó Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2014 - 2016

1621--CV/TU 28/04/2014 Tải về
801

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Bia lưu niệm căn cứ Tỉnh uỷ Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

1290--QĐ/TU 28/04/2014 Tải về
802

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về tình hình triển khai thực hiện các công trình thuỷ lợi phía Nam tỉnh

0390--TB/TU 28/04/2014 Tải về
803

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố và Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2014 - 2016

0386--TB/TU 26/04/2014 Tải về
804

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về tổng kết 10 năm (2004 - 2013) thực hiện Kết luận số 93-KL/TU của Tỉnh uỷ (khoá XI) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU của Tỉnh uỷ (khoá X) về đào tạo nghề, giải quyết việc làm

0385--TB/TU 25/04/2014 Tải về
805

Báo cáo tình hình từ ngày 14/4 đến ngày 19/4/2014

0479--BC/VPTU 21/04/2014 Tải về
806

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh về tình hình thực hiện phong trào thuỷ lợi nhỏ và xây dựng thôn văn hoá, đảy mạnh phong trào thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã.

0327--TB/VPTU 23/04/2014 Tải về
807

Thông báo ý kiến Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khoá XI).

0324--TB/VPTU 21/04/2014 Tải về
808

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc về tình hình thực hiện phong trào làm thuỷ lợi nhỏ và xây dựng thôn văn hoá, đẩy mạnh phong trào thi đua giữa các thôn trên địa bàn xã

0321--TB/VPTU 18/04/2014 Tải về
809

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bình Thuận về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0320--TB/VPTU 18/04/2014 Tải về
810

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ về phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

0318--TB/VPTU 17/04/2014 Tải về
811

Kế hoạch giám sát việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và chương trình hành động số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XII) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"

0109--KH/TU 23/04/2014 Tải về
812

Kế hoạch kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”, trọng tâm là khắc phục những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình

0108--KH/TU 21/04/2014 Tải về
813

Báo cáo tình hình từ ngày 07/4 đến ngày 12/4/2014

0477--BC/VPTU 14/04/2014 Tải về
814

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Xây dựng

0317--TB/VPTU 15/04/2014 Tải về
815

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội

0316--TB/VPTU 15/04/2014 Tải về
816

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

0315--TB/VPTU 15/04/2014 Tải về
817

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Đảng uỷ xã Tam Thanh (huyện Phú Quý) về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2014, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0312--TB/VPTU 14/04/2014 Tải về
818

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Phú Quý về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và quý I/2014, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; thực hiện Chương trình xây dựng nông thô

0311--TB/VPTU 14/04/2014 Tải về
819

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ về việc tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)

0310--TB/VPTU 11/04/2014 Tải về
820

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp làm việc với Ban Dân vận Tỉnh uỷ

0309--TB/VPTU 10/04/2014 Tải về
821

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

0308--TB/VPTU 10/04/2014 Tải về
822

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng

0307--TB/VPTU 10/04/2014 Tải về
823

Thông báo ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban khối Đảng quý I/2014

0304--TB/VPTU 07/04/2014 Tải về
824

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc vơí Chi uỷ Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh về kết quả thực hiện nhiẹm vụ trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

0299--TB/VPTU 28/03/2014 Tải về
825

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp giao ban khối Dân vận - Mặt trận tỉnh quý I năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2014

0298--TB/VPTU 27/03/2014 Tải về
826

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Tuy Phong về kết quả thực hiên nhiệm vụ năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và t