TIN MỚI NHẤT

Image

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính huyện Phú Quý năm 2021

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ và giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực theo Kế hoạch thực hiện Cải cách hành chính năm 2021 của huyện. Ngày 23/2/2021, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.