TIN MỚI NHẤT

Công khai hóa các bản đồ quy hoạch, các bản đồ liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng

Nhằm khắc phục các vấn đề tồn tại, bất cập hiện nay trong lĩnh vực đất đai, giúp cho người dân và doanh nghiệp có thể theo dõi, giám sát và tiếp cận các thông tin liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 125/UBND-TTTT về triển khai việc công khai hóa các bản đồ quy hoạch, các bản đồ liên quan công tác quản lý đất đai, xây dựng.

Tuyến đường ven biển Hòa Thắng - Hòa Phú (Ảnh: Minh Hồng)

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh đã phê duyệt để gửi đăng công khai rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử thành viên và trên các kênh thông tin truyền thông khác của tỉnh theo đúng quy định; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc công khai hóa, công bố rộng rãi các bản đồ, thông tin có liên quan đến nội dung các quy hoạch, kế hoạch của ngành, địa phương trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, các Trang thông tin điện tử thành viên và trên các kênh thông tin truyền thông khác của tỉnh sau 10 ngày kể từ ngày các quy hoạch, kế hoạch có hiệu lực thi hành.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quy hoạch tỉnh Bình Thuận theo kế hoạch được phê duyệt. Công khai các quy hoạch gồm: Quy hoạch vùng toàn tỉnh; Quy hoạch tổng thể phát triển tỉnh; Quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng; Quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch phát triển ngành trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố; Quy hoạch hệ thống giao thông 10 huyện, thị xã, thành phố; Ranh các đồ án quy hoạch đô thị, khu chức năng; Dự án kêu gọi đầu tư phát triển của 30 lĩnh vực; Quản lý quy hoạch xây dựng đô thị...

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh theo định kỳ.


Các tin khác