TIN MỚI NHẤT

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đó là ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận tại Chỉ thị số 02-CT/TU về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng theo chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo, triển khai quán triệt sâu kỹ Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các văn bản của Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan Trung ương và của tỉnh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021). Xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có điều kiện thực hiện nhiệm vụ tham gia làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước.

Làm tốt việc giới thiệu, lựa chọn để bầu được những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có cơ cấu hợp lý, trong đó lấy tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu làm trọng tâm, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Phấn đấu bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp theo số lượng được quy định.

Việc lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải bảo đảm theo đúng quy trình luật định và hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền.

Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật.

Thực hiện nghiêm túc quy định về đề cử, ứng cử; việc thẩm định hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định những việc được làm và việc không được làm trong vận động bầu cử; tránh tình trạng “vận động” không lành mạnh và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các khóa trước đây.

Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; vị trí, vai trò của Quốc hội và HĐND trong bộ máy nhà nước; vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; động viên mọi cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.

Chỉ đạo chặt chẽ việc xây dựng các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Có các phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử của tỉnh để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử, làm tốt công tác giới thiệu người ứng cử ở địa phương, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp ở địa phương.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban bầu cử các cấp ở địa phương và các cơ quan chức năng có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Chỉ thị này; chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình chỉ đạo, tổ chức bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp.


Các tin khác