TIN MỚI NHẤT

Image

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về “Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội” trên địa bàn huyện

Trong 10 năm trở lại đây, tình hình kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của huyện nói riêng có những khó khăn, thách thức nhưng vẫn nằm trong xu thế ổn định. Kinh tế tăng trưởng, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trên nhiều mặt; Công nghiệp - Xây dựng, Dịch vụ - Thương mại - Du lịch và Ngư - Nông - Lâm nghiệp, giá trị sản xuất của từng ngành có bước tăng trưởng khá; hạ tầng xã hội, nhất là các công trình phục vụ sản xuất và đời sống được quan tâm đầu tư; các thiết chế văn hóa từ  huyện đến cơ sở được hình thành khá đồng bộ và được đầu tư thường xuyên; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả; đời sống và nhu cầu hưởng thụ các giá trị vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao rõ rệt.