TIN MỚI NHẤT

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 43

  • NDK
  • /
  • 31/07/2020

Sáng ngày 29/7/2020, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 43 đã thảo luận, góp ý kiến hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Bộ Chính trị và Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 23/8/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2020.   

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị
Thường trực Tỉnh uỷ điều hành hội nghị

Dự thảo các Văn kiện trình Tỉnh ủy lần này đã được lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành Trung ương, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là lần thứ 03 Tỉnh ủy cho ý kiến dự thảo các Văn kiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ hơn các mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, những yếu tố thuận lợi và những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ tới. Qua đó, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đại biểu và giao nhiệm vụ cho Văn phòng Tỉnh ủy hoàn chỉnh để trình Bộ Chính trị cho ý kiến trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 43

Qua 03 năm triển khai qua thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng đạt nhiều kết quả tích cực với tổng nguồn vốn thu hút đầu tư trong toàn xã hội khoảng 77.179 tỷ đồng. Nhờ đó, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh được đầu tư cơ bản, đồng bộ, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần cho nhân dân. Trong thời gian tới, để tiếp tục hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, theo định hướng phát triển của tỉnh, bảo đảm cho phát triển nhanh và bền vững, tăng cường hội nhập quốc tế, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới, thu hẹp khoảng cách giữa các địa phương và nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng chí Bí thư Tỉnh yêu cầu phải coi “Phát triển kết cấu hạ tầng là sự nghiệp chung, vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của toàn xã hội, mọi người dân đều có trách nhiệm tham gia đóng góp”; tập trung giải quyết cơ bản các “điểm nghẽn” của tỉnh và tiếp tục đẩy mạnh việc huy động mọi nguồn lực để đầu tư hoàn thành các công trình, dự án có tính lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

 


TIN NỔI BẬT