TIN MỚI NHẤT

Tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân

Ngày 19/6/2020, đến dự Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần IV, giai đoạn 2015 - 2020 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức; đồng chí Dương Văn An – Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương những đóng góp quý báu của các điển hình tiên tiến vào sự nghiệp chung; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các gương điển hình tiếp tục được nhân rộng và phát huy trên địa bàn toàn tỉnh, mang đến nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp cho cuộc sống và góp sức xây dựng Bình Thuận ngày càng phát triển.

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hôi nghị

 

Theo đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Mặt trận các cấp cần tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cấp hội, trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trước mắt, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, hoàn thành với mức cao nhất có thể các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2015 - 2020, thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VIII năm 2020, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động đã được phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Cuộc vận động “Người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, phong trào toàn dân thi đua làm kinh tế giỏi, xây dựng xã hội học tập,… bảo đảm thực chất, có hiệu quả thiết thực; nhằm nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân, chăm lo tốt hơn các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực nông thôn. Tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất hành động giữa Mặt trận với các tổ chức thành viên trong Mặt trận để thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, các phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến để tạo động lực và có biện pháp nhân rộng, tạo sức lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều mô hình hay, mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội.


TIN NỔI BẬT