TIN MỚI NHẤT

Image

Lòng dân là “Quốc bảo”

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 2898-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác dân vận được thể hiện rõ nét hơn; các cấp, các ngành ngày càng chú trọng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện khá đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của cấp ủy về công tác dân vận; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận được chú trọng; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nỗ lực nhiều hơn về tinh thần, trách nhiệm, tác phong làm việc và thái độ phục vụ nhân dân…

TIN NỔI BẬT