TIN MỚI NHẤT

Sinh hoạt Chi bộ “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10/2019 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Phan Minh Quảng, thay mặt Tổ đảng Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên đã có bài phát biểu: “Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng”.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10/2019 của Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò của dân chủ, vai trò của nhân dân, rằng đó là chìa khóa vạn năng để giải quyết các khó khăn trên con đường phát triển của cách mạng, của đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta vẫn luôn giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ. Những quyết sách lớn của Đảng đều được tổ chức thảo luận rộng rãi, lấy ý kiến của đảng viên và tổ chức đảng từ cơ sở. Sinh hoạt chi bộ, các hội nghị Đảng đều được tiến hành dân chủ. Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng là Đảng chú trọng đến việc cũng cố, giữ vững và phát huy sự đoàn kết thống nhất trong Đảng; nghiêm túc thực hiện và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; các tổ chức đảng được chăm lo xây dựng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ngày một được nâng cao. Để phát huy được sức mạnh của việc thực hiện dân chủ trong Đảng cần phải thực hiện tốt những giải pháp từ việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ; gắn việc thực hiện dân chủ với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Từ bài phân tích, đồng chí đã liên hệ thực tiễn việc thực hiện dân chủ tại Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong những năm qua, nhờ xác định và thực hiện tốt công tác tập trung dân chủ nên Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã lãnh đạo, xây dựng và thực hiện tốt Quy chế làm việc của Chi bộ; duy trì và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, các vấn đề đều được đưa ra bàn bạc, thảo luận, thống nhất trong tập thể Chi ủy và toàn Chi bộ; đưa vào Nghị quyết để triển khai thực hiện… Kết quả trong những năm qua, Chi bộ cơ quan đều được công nhận là tổ chức cơ sở đảng “Trong sạch, vững mạnh” và “Trong sạch, vững mạnh tiêu biều”.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí đã đóng góp một số ý kiến nhằm duy trì và nâng cao hơn nữa việc thực hiện dân chủ trong Chi bộ, trong cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy: Một là, cần chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng; Hai là, thường xuyên thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc của Chi bộ, đặc biệt là Quy chế Dân chủ ở cơ sở nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức phát huy quyền làm chủ của cá nhân trong việc tham gia quản lý hoạt động của cơ quan; Ba là, hàng năm tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo đúng thời gian quy định, duy trì tốt việc công khai, dân chủ trong cơ quan về kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, về dự toán, quyết toán, thu chi tài chính hàng năm của cơ quan, về tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, thi đua – khen thưởng, nâng lương trước thời hạn…, trong tham gia góp ý trong sinh hoạt cơ quan, góp ý các quy chế, quy định của cơ quan…; Bốn là, trong công tác tham mưu, những vấn đề mới, khó khăn và quan trọng, Lãnh đạo Ban cần phát huy trí tuệ tập thể, những nội dung chưa thống nhất cần được tổ chức họp trực tiếp để cán bộ, công chức tham gia đóng góp ý kiến, trao đổi, tranh luận, phản biện nhằm đạt kết quả tốt nhất, đồng thời giúp cán bộ, công chức nắm vững hơn về lý luận, chắc hơn về thực tiễn. Có như vậy mới tạo điều kiện cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đảng viên trong Chi bộ có thêm phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm nhằm không ngừng nâng cao năng lực của bản thân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chung của cơ quan, Chi bộ.


TIN NỔI BẬT