STT Tiêu đề Ngày phát hành Tác giả
1

Chương trình công tác tháng 8 năm 2020

8/3/2020 10:54:45 AM Văn phòng Tỉnh ủy
2

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 8/2020

8/1/2020 2:20:57 PM Văn phòng Tỉnh ủy
3

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2020

7/3/2020 4:40:31 PM Văn phòng Tỉnh ủy
4

Chương trình công tác tháng 7 năm 2020

7/1/2020 8:10:36 AM Văn phòng Tỉnh ủy
5

Văn phòng Tỉnh ủy công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức năm 2020

6/17/2020 10:40:17 AM Văn phòng Tỉnh ủy
6

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 6/2020

6/3/2020 2:33:50 PM Văn phòng Tỉnh ủy
7

Chương trình công tác tháng 6 năm 2020

5/29/2020 3:22:24 PM Văn phòng Tỉnh ủy
8

Dự thảo Báo cáo chính trị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIV), nhiệm kỳ 2020-2025

5/7/2020 4:08:48 PM Văn phòng Tỉnh ủy
9

Chương trình công tác 5 năm 2020

5/4/2020 7:30:49 AM Văn phòng Tỉnh ủy
10

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 4/2020

4/3/2020 10:00:07 AM Văn phòng Tỉnh ủy
11

Chương trình công tác tháng 4 năm 2020

3/31/2020 11:14:50 AM Văn phòng Tỉnh ủy
12

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 3/2020

3/9/2020 9:20:43 AM Văn phòng Tỉnh ủy
13

Chương trình công tác tháng 3 năm 2020

3/2/2020 11:11:50 AM Văn phòng Tỉnh ủy
14

Chương trình công tác tháng 02 năm 2020

2/4/2020 4:29:47 PM Văn phòng Tỉnh ủy
15

Chương trình công tác tháng 01 và tuần đầu tháng 02 năm 2020

1/3/2020 4:18:37 PM Văn phòng Tỉnh ủy
16

Chương trình công tác tháng 12/2019

11/28/2019 4:36:32 PM Văn phòng Tỉnh ủy
17

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 11/2019

11/4/2019 8:52:02 AM
18

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA TỈNH ỦY THÁNG 11 NĂM 2019

10/30/2019 3:09:00 PM
19

Lịch tiếp Công dân tháng 10 năm 2019

10/4/2019 9:07:47 AM
20

Chương trình công tác tháng 10/2019

9/30/2019 8:56:11 AM Văn phòng Tỉnh ủy
21

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 8/2019

8/13/2019 10:57:38 AM Văn phòng Tỉnh ủy
22

Lịch Tiếp công dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2019

7/5/2019 4:58:37 PM Văn phòng Tỉnh ủy
23

Lịch tiếp dân tháng 6/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

6/4/2019 7:04:27 AM Văn phòng Tỉnh ủy
24

Lịch tiếp dân tháng 5/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

5/9/2019 1:57:53 PM Văn phòng Tỉnh ủy
25

Lịch tiếp dân tháng 4/2019 của Bí thư Tỉnh ủy

4/15/2019 8:50:21 AM VPTU